Θέλεις να ενημερώνεσαι άμεσα;

Η Growplan χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της λειτουργικότητας του site και για να σας προσφέρει μια καλύτερη εμπειρία περιήγησης.Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies σε αυτόν τον ιστότοπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να τις απορρίψετε περιέχονται στην πολιτική για cookies. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο ή κάνοντας κλικ στο "OK", συναινείτε στη χρήση των cookies.

OK
Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια

Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια

Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια

Αποθήκευση Προγράμματος
Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης: 4'
Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Προϋπολογισμός

Η Δημόσια Δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε 15.514.249 €.

Στόχοι του προγράμματος
 •  Αύξηση της παραγωγής με την κατασκευή νέων, την επέκταση, τον εκσυγχρονισμό ή/και τη μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων πάχυνσης, καθώς και εγκαταστάσεων συσκευασίας των προϊόντων που προέρχονται από αυτές, συμπεριλαμβανομένων των κέντρων εξυγίανσης/ αποστολής/ αποκελύφωσης οστρακοειδών.
 •  Εκσυγχρονισμός ή/και μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων πάχυνσης, χωρίς αύξηση της παραγωγής, καθώς και εγκαταστάσεων συσκευασίας των προϊόντων που προέρχονται από αυτές, συμπεριλαμβανομένων των κέντρων εξυγίανσης/ αποστολής/ αποκελύφωσης οστρακοειδών.
 •  Κατασκευή νέων ΙΧΣ και παραγωγής γόνου, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων ΙΧΣ και παραγωγής γόνου.
 •  Κατασκευή νέων ή εκσυγχρονισμός υφιστάμενων μονάδων προπάχυνσης.
 •  Παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού και παραγωγικής βελτίωσης ή/και αναβάθμισης σε τεχνητές λίμνες ή λιμνοθάλασσες υδατοκαλλιέργειας, καθώς και εγκαταστάσεων συσκευασίας των προϊόντων που προέρχονται από αυτές.
 •  Κατασκευή υποστηρικτικών εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση των μονάδων υδατοκαλλιέργειας.
Κάθε υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο μπορεί να εξυπηρετεί περισσότερες της μίας ενέργειας με εξαίρεση την ενέργεια της ίδρυσης νέας παραγωγικής εγκατάστασης, η οποία δεν μπορεί να υλοποιηθεί από κοινού με ενέργειες εκσυγχρονισμού, επέκτασης ή μετεγκατάστασης της ίδιας εγκατάστασης.

Δικαιούχοι

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, συλλογικοί φορείς ή φορείς Αυτοδιοίκησης και λοιπές Οργανώσεις, που πληρούν σωρευτικά τους κάτωθι όρους:
 • Είναι επιχειρήσεις υδατοκαλλιέργειας.
 • Έχουν την ευθύνη πραγματοποίησης της υποβαλλόμενης προς ενίσχυση Πράξης.
 • Επιβαρύνονται τελικά με το κόστος της.
Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις των υπό σύσταση εταιρειών.
 
Χρηματοδοτικό Σχήμα

Για Πράξεις που θα ενταχθούν για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της παρούσας Απόφασης τα ποσοστά Δημόσιας Δαπάνης έχουν ως εξής:
    Επικράτεια της Χώρας
 
Απομακρυσμένα Ελληνικά Νησιά
1 Πολύ μικρές, μικρές & μεσαίες επιχειρήσεις 50 % 85 %
2 Λοιπές επιχειρήσεις (μεγέθους μεγαλύτερου της ΜΜΕ) 30 % 30%
3 Οργανώσεις αλιέων & άλλοι συλλογικοί Δικαιούχοι 60 % 85 %
4 Οργανώσεις παραγωγών, ενώσεις οργανώσεων παραγωγών & διακλαδικών οργανώσεων 75 % 85 %
5 Πράξεις που εξυπηρετούν συλλογικό συμφέρον και έχουν συλλογικό Δικαιούχο και έχουν καινοτόμα χαρακτηριστικά, κατά περίπτωση, σε τοπικό επίπεδο 100% 100%
 
 
Επιλέξιμες δαπάνες
 1. Οι δαπάνες για την απόκτηση των απαραίτητων για την Πράξη εδαφικών εκτάσεων είναι επιλέξιμες εφ’ όσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθοι όροι:
 •  Δεν δύναται να υπερβαίνει την αντικειμενική της αξία, όπως αυτή αποτυπώνεται στο εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ.
 •  Η έκταση δεν ανήκει στο δημόσιο ή σε νομικό πρόσωπο του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
 •  Η επιλέξιμη δαπάνη για αγορά μη οικοδομημένης και οικοδομημένης γης δεν υπερβαίνει το 10% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών της Πράξης.
 1. Εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου έως και 10% επί του συνολικού επιλέξιμου κόστους της Πράξης.
 2. Έργα οδοποιίας, διάνοιξης δρόμων, επίστρωσης και ασφαλτόστρωσης (εκτός του περιβάλλοντα χώρου), είναι επιλέξιμη μέγιστη δαπάνη μέχρι 100.000 €.
 3. Λιμενικά έργα για την ασφαλή επιβίβαση και αποβίβαση του προσωπικού στα πλωτά μέσα μεταφοράς καθώς και την μεταφορά και διακίνηση των προϊόντων.
 4. Κατασκευή, επέκταση ή εκσυγχρονισμός κύριων ή βοηθητικών κτιριακών εγκαταστάσεων της μονάδας.          
 5. Αγορά, μεταφορά και τοποθέτηση πλωτών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού (συμπεριλαμβανομένων των αγκυροβολίων).
 6. Εγκαταστάσεις και παραγωγικός εξοπλισμός χερσαίων μονάδων υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένων των Ιχθυογεννητικών Σταθμών και των μονάδων παραγωγής γόνου, καθώς και των υποστηρικτικών τους εγκαταστάσεων.
 7. Αγορά μεταφορικών μέσων, πλωτών και χερσαίων.
 8. Αγορά, μεταφορά και τοποθέτηση μηχανολογικού εξοπλισμού.
 9. Δαπάνη για την προμήθεια γόνου και γεννητόρων, μέχρι ποσοστού 5% επί του συνολικού επιλέξιμου κόστους της Πράξης
 10. Αφαίρεση λάσπης ή εργασίες που στοχεύουν στην πρόληψη της εναπόθεσης λάσπης, σε τεχνητές λίμνες και λιμνοθάλασσες υδατοκαλλιέργειας
 11. Βελτίωση – προστασία και διαχείριση φυσικών ιχθυοτροφείων (λιμνοθαλασσών και άλλων υδάτινων σχηματισμών). και τεχνητών λιμνών, Κατασκευή τάφρων διαχείμασης, αναχωμάτων, έργων διαμόρφωσης πυθμένα, ιχθυοσυλληπτικών εγκαταστάσεων, κλπ, σε φυσικά ιχθυοτροφεία.
 12. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση συστημάτων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (φωτοβολταϊκά πάνελς, ανεμογεννήτριες, καυστήρες βιομάζας, κλπ).
 
Περίοδος υποβολής
Η ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται από 2 Σεπτεμβρίου έως και 31 Ιανουαρίου 2020.

Για να μπορείτε απλά και γρήγορα να ενημερώνεστε, σχετικά με τις διαθέσιμες χρηματοδοτικές ενισχύσεις και να εντοπίσετε το κατάλληλο πρόγραμμα για την επιχείρηση σας εγγραφείτε στο Newsletter της Growplan.

Εάν σας ενδιαφέρει το συγκεκριμένο πρόγραμμα συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος της εταιρείας μας.
Αποθήκευση Προγράμματος