ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Σύσταση, υποστήριξη και καθοδήγηση οργανώσεων παραγωγών

Σύσταση, υποστήριξη και καθοδήγηση οργανώσεων παραγωγών
Η Ομάδα Παραγώγων είναι αυτοτελής νομική οντότητα του συνεταιριστικού ή εμπορικού δικαίου ή σαφώς οριζόμενο μέρος αυτών, ουσιαστικά δηλαδή ένα νομικό πρόσωπο (Συνεταιρισμός, Α.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Αστικού Δικαίου) που έχει συγκροτηθεί με πρωτοβουλία παραγωγών αγροτικών προϊόντων, με αντικείμενο δραστηριότητας ένα συγκεκριμένο προϊόν ή μια ομάδα ομοειδών προϊόντων και με εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας έχουν καθορίσει κανόνες παραγωγής και εμπορίας των παραγόμενων προϊόντων.

Η Οργάνωση Παραγώγων είναι κάθε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και έχει εμπορική ιδιότητα που έχει συσταθεί με πρωτοβουλία παραγωγών που καλλιεργούν και παράγουν συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων τα οποία προορίζονται για νωπή κατανάλωση ή μεταποίηση και θα πρέπει να διαθέτουν ειδικό κανονισμό λειτουργίας και να έχουν εκλεγμένα όργανα.

Η Growplan αναλαμβάνει τη σύσταση, υποστήριξη και καθοδήγηση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών καθώς και το σύνολο των απαιτούμενων μελετών, ώστε οι ομάδες και οργανώσεις παραγωγών να είναι βιώσιμες και με προοπτικές ανάπτυξης.

Συγκεκριμένα, αναλαμβάνει τις διαδικασίες ίδρυσης και σε συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους, παρέχεται πλήρης συμβουλευτική υποστήριξη για τη σύνταξη του καταστατικού και του πρακτικού ίδρυσης του νομικού προσώπου.

Επίσης παρέχει ολοκληρωμένη συμβουλευτική υποστήριξη με σκοπό την ορθή λειτουργία του νομικού προσώπου στα πρότυπα ιδιωτικής εταιρείας, την στελέχωση του με το κατάλληλο δυναμικό, τη μείωση του κόστους παραγωγής με την οργάνωση τμήματος αγοράς εφοδίων και μηχανολογικού εξοπλισμού καθώς και την εξεύρεση υποψήφιων νέων αγοραστών, τη δημιουργία δικτύων διανομής και τη δημιουργία πρατηρίων πώλησης.

Εάν σας ενδιαφέρει συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος της εταιρείας μας 


Copyrights © 2015 - Developed And Designed by fedenet