image
image
ΕΛ
EN
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΛΑΔΟΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
image
Αναγνώριση & Συμβουλευτική Συλλογικών Σχημάτων
Αναγνώριση και Διαχείριση Συνεταιρισμών, Ομάδων & Οργανώσεων Παραγωγών....
image
Υποβολή Επενδυτικών Προγραμμάτων
Προετοιμασία και υποβολή προτάσεων σε προγράμματα χρηματοδοτικών ενισχύσεων...
ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
BLOG
ΚΑΡΙΕΡΑ
main_title_icon
Θέλεις να ενημερώνεσαι άμεσα;
espa
espa
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΩΝ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2017)

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΩΝ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2017)

Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης: 5'
 
Τα κέρδη από ατομική αγροτική επιχείρηση φορολογούνται αυτοτελώς με την κλίμακα φορολογίας εισοδήματος μισθωτών – συνταξιούχων.

Παρακάτω παρατίθεται αναλυτικός πίνακας με την συνολική φορολογική επιβάρυνση (φόρος + εισφορά αλληλεγγύης + εισόδημα από ενοίκια) από όσους έχουν αγροτικό εισόδημα.

 
Κλιμάκιο φόρου εισοδήματος (€) Φορολογικός Συντελεστής Φόρος Κλιμακίου (€) Σύνολο Φόρου (€) Αριθμός Τέκνων Έκπτωση φόρου
0-20.000 22% 4.400 4.400 0 1.900
20.001 έως 30.000 29% 2.900 7.300 1 1.950
30.001 έως 40.000 37% 3.700 11.000 2 2.000
> 40.000 45%     3 2.100
 
 
Από 01/01/2020 και υπό προϋποθέσεις θα ισχύει ο κάτωθι πίνακας
 
Κλιμάκιο φόρου εισοδήματος (€) Φορολογικός Συντελεστής από 01/01/2020* Φόρος Κλιμακίου (€) Σύνολο Φόρου (€) Αριθμός Τέκνων Έκπτωση φόρου απο 01/01/2020**
0-20.000 20% 4.000 4.000 0 1.250
20.001 έως 30.000 29% 2.900 6.900 1 1.300
30.001 έως 40.000 37% 3.700 10.600 2 1.350
> 40.000 45%     3 1.450
*Εφόσον επιτευχτεί ο στόχος για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ το 2019.
**Εφόσον επιτευχτεί ο στόχος για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ το 2019. Εάν οι δανειστές εκτιμήσουν ότι ο στόχος για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ το 2019 δεν είναι εφικτός τότε η μείωση στην έκπτωση φόρου θα εφαρμοστεί από 01/01/2019

 
 • Η μείωση του φόρου της παρούσας παραγράφου για τους ασκούντες αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα εφαρμόζεται μόνο για τους κατ’ επάγγελμα αγρότες, εφόσον τουλάχιστον το 50% του εισοδήματός τους προέρχεται από αγροτική δραστηριότητα.
 • Στον πίνακα φορολογίας εισοδήματος αναγράφονται μόνον τα ποσά του καθαρού φόρου και όχι η προκαταβολή, η οποία ανέρχεται στο 100% του φόρου και που θα συμψηφιστεί με τον φόρο του επόμενου έτους, ενώ θα υπολογιστεί νέα προκαταβολή.
Εισόδημα σε ευρώ Εισφορά Αλληλεγγύης Σύνολο φόρου Εισφορά Αλληλεγγύης από 01/01/2020* Σύνολο φόρου
0 - 12.000 0% 0 0% 0
12.001 - 20.000 2,20% 176 0% 0
20.001 - 30.000 5,00% 500 0% 0
30.001 - 40.000 6,50% 650 2,20% 220
40.001 - 65.000 7,50% 1.875 5,00% 1.250
65.001 - 220.000 9,00% 13.950 9,00% 13.950
>220.000 10,00%   10,00%  
*Εφόσον επιτευχτεί ο στόχος για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ το 2019.
 
 
 Εισόδημα από ακίνητη περιουσία (ευρώ) Συντελεστής %
0 - 12.000 15%
12.001 - 35.000 35%
35.001 -  45%
 
 
 
 • Φορολογείται πλέον η βασική ενίσχυση καθώς προστίθεται στα καθαρά κέρδη.
 • Η πράσινη ενίσχυση, οι συνδεδεμένες και οι επιδοτήσεις του 2ου πυλώνα (στο έτος που αφορούν και όχι στο έτος που εισπράττονται) φορολογούνται για το ποσό που υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ. 
 • Οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ δεν φορολογούνται.

Το αγροτικό εισόδημα θεωρείται το εισόδημα από:
 • Παραγωγή, αποθήκευση, τυποποίηση, συσκευασία, η εν γένει τοποθέτηση μέχρι και το στάδιο της χονδρικής και λιανικής πώλησης αποκλειστικά των προϊόντων που παράγει η ίδια η αγροτική εκμετάλλευση καθώς και η πρώτη χωρική ή οικοτεχνική μεταποίησή τους.
 • Αλιεία (θαλάσσια αλιεία , σπογγαλιεία, οστρακαλιεία, αλιεία εσωτερικών υδάτων εκτός της υπερπόντιας αλιείας
 • Δασοπονία, υδατοκαλλιέργεια και θηραματοπονία.
 • Διαχείριση Α.Π.Ε. μέχρι 100 KW.
 • Λειτουργία αγροτουριστικών μονάδων δυναμικότητας έως 10 δωματίων.
 • Παροχή αγροτικής εργασίας σε δασαρχεία
 • Αγροτική εργασία σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις τρίτων.
 • Αγροτικές ενισχύσεις και αποζημιώσεις επί της παραγωγής.
 
Δεν θεωρείται αγροτικό εισόδημα το εισόδημα από την απασχόληση σε:
 • Εμπορικές επιχειρήσεις
 • Βιοτεχνικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις
 • Ελευθέρια επαγγέλματα
 • Μισθωτές υπηρεσίες και κάθε μορφής εξαρτημένη εργασία
 • Συντάξεις
 
Στο συνολικό εξωαγροτικό εισόδημα (βάσει του οποίου γίνεται η συγκριση εάν ο αγρότης θεωρείται "επαγγελματίας" ώστε να δικαιούται της έκπτωσης φόρου) δεν προσμετρείται το εισόδημα από:
 • Ακίνητα.
 • Μερίσματα, ομολογίες, χρεόγραφα κ.τ.λ.
 • Τόκοι καταθέσεων.
 • Έξοδα παράστασης και αποζημιώσεις αιρετών οργάνων, ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, συνδικαλιστικών και αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων
 • Αμοιβές και ποσοστά (εκτός μισθού) των μελών του διοικητικού συμβουλίου νομικών προσώπων.
 • Επιδόματα ανεργίας, πολυτέκνων και πάσης φύσεως προνοιακά επιδόματα.
 • η κύρια σύνταξη ΟΓΑ
 • οι αμοιβές από παροχή με εργόσημο
 • οι αμοιβές εργαζομένων υπαγόμενων στην ασφάλιση του ΟΓΑ σε τυποποιητήρια, συσκευαστήρια κ.λπ. έως 150 ημερομίσθια ανά έτος
 • οι αμοιβές μελών αγροτικών ή/και γυναικείων συνεταιρισμών, τα οποία απασχολούνται περιστασιακά και υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΓΑ.
 
Δεν δικαιούνται της έκπτωσης φόρου τα εισοδήματα από:
 • Πώληση παραγομένων αγροτικών προϊόντων μετά από βιομηχανική επεξεργασία
 • Εμπόριο προϊόντων που έχει αγοράσει από άλλους αγρότες
 • Παροχή υπηρεσιών σε τρίτους ακόμα και σε άλλους αγρότες εκτός του φασόν πτηνοτροφικών
 • Μίσθωση του αγροτικού εξοπλισμού

Στη Growplan - Ορνιθάς Θ. και ΣΙΑ Ο.Ε. διαθέτοντας έμπειρους λογιστές, παρέχουμε εξειδικευμένη λογιστική παρακολούθηση, κατανοώντας ότι η λογιστική για την αγροτική επιχείρηση είναι ένας ειδικός τομέας που απαιτεί τεχνογνωσία και την κατανόηση του κλάδου, προκειμένου να οδηγήσουμε στην προσαρμογή των αγροτικών επιχειρήσεων στα νέα δεδομένα.

Εάν σας ενδιαφέρει η συγκεκριμένη υπηρεσία συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος της εταιρείας μας.
ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
topbar