Θέλεις να ενημερώνεσαι άμεσα;

Η Growplan χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της λειτουργικότητας του site και για να σας προσφέρει μια καλύτερη εμπειρία περιήγησης.Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies σε αυτόν τον ιστότοπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να τις απορρίψετε περιέχονται στην πολιτική για cookies. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο ή κάνοντας κλικ στο "OK", συναινείτε στη χρήση των cookies.

OK
Μέτρο 4.1.2 - Σχέδια Βελτίωσης για νέα αρδευτικά συστήματα

Μέτρο 4.1.2 - Σχέδια Βελτίωσης για νέα αρδευτικά συστήματα

Μέτρο 4.1.2 - Σχέδια Βελτίωσης για νέα αρδευτικά συστήματα

Αποθήκευση Προγράμματος
Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης: 4'
Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Στόχος

Στόχος είναι η ενίσχυση αγροτικών εκμεταλλεύσεων για επενδύσεις που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος και στην αειφόρο διαχείριση των υδατικών πόρων συμπεριλαμβανομένης και της αποθήκευσης του νερού σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι των δράσεων της παρούσας μπορούν να κριθούν
 • φυσικά πρόσωπα, κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων
 • νομικά πρόσωπα του εμπορικού δικαίου, κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων
καθώς και συλλογικά σχήματα όπως είναι οι
 • Ομάδες Παραγωγών
 • Οργανώσεις Παραγωγών
 • Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών
 • συλλογικά σχήματα του αγροτικού συνεταιριστικού δικαίου
εφόσον κατά την ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος στήριξης πληρούνται οι κατά περίπτωση προϋποθέσεις:

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι φυσικά πρόσωπα πρέπει:
 • Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
 • Να έχουν υποβάλλει Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης κατά το έτος που ορίζεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 • Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι.
 • Να μην είναι άμεσα συνταξιοδοτούμενοι.
Οι υποψήφιοι δικαιούχοι νομικά πρόσωπα του εμπορικού δικαίου πρέπει:
 • Να έχουν υποβάλλει Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης κατά το έτος που ορίζεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 • Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερα.
 • Να έχουν διάρκεια κατ ́ ελάχιστο 10 έτη από το έτος υποβολής της αίτησης στήριξης και σε κάθε περίπτωση τέτοια ώστε να καλύπτεται η περίοδος των μακροχρονίων υποχρεώσεων.
 • Να μην τελούν υπό πτώχευση, λύση, αναγκαστική διαχείριση, εκκαθάριση.
 • Να έχουν κύρια δραστηριότητα την άσκηση της γεωργίας
Τα επιλέξιμα συλλογικά σχήματα πρέπει:
 • Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί και οι ΚΟΙΝΣΕΠ να είναι εγγεγραμμένοι και ενήμεροι στο οικείο μητρώο. Τα λοιπά συλλογικά σχήματα να είναι αναγνωρισμένα.
 • Να έχουν εξουσιοδοτήσει ένα φυσικό πρόσωπο να λειτουργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος.
 • Να έχουν διακριτή λογιστική διαχείριση στην περίπτωση που το συλλογικό σχήμα υπάγεται στο καθεστώς άλλου νομικού προσώπου.
 • Να εμφανίζουν, τις τρεις προηγούμενες χρήσεις από το έτος υποβολής, κερδοφόρο μέσο όρο αποτελεσμάτων προ φόρων και αποσβέσεων και μέσο κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των 30.000€. Από τον περιορισμό αυτό εξαιρούνται όσα συλλογικά σχήματα συστάθηκαν εντός της προηγούμενης τριετίας από το έτος υποβολής καθώς, για τους σκοπούς της παρούσας, θεωρούνται νεοσύστατα.
 • Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερα. Στην περίπτωση που το συλλογικό σχήμα υπάγεται στο καθεστώς άλλου νομικού προσώπου, τότε η υποχρέωση αφορά το νομικό πρόσωπο στο οποίο υπάγεται.
 • Να μην τελούν υπό πτώχευση, λύση, αναγκαστική διαχείριση, εκκαθάριση. Στην περίπτωση που το συλλογικό σχήμα υπάγεται στο καθεστώς άλλου νομικού προσώπου, τότε η υποχρέωση αφορά το νομικό πρόσωπο στο οποίο υπάγεται.
 
Χρηματοδοτικό Σχήμα

Θα είναι ανάλογη µε:
 • την ποιότητα των υπόγειων υδάτων (καλή ή λιγότερο καλή)
 • την δυνητική εξοικονόµιση ύδατος που πετυχαίνει ο αγρότης µε την επένδυση
 • την Περιφέρεια. 
Ως εκ τούτου θα κυµαίνεται µεταξύ 35 και 85%.

Επιλέξιμες δαπάνες
 
1.Αγορά, µεταφορά και εγκατάσταση καινούριου µηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού µε στόχο την εξοικονόµηση ύδατος
Στις επενδύσεις περιλαµβάνονται:
 • Σε αρδευτικά συστήµατα, δεξαµενές όγκου έως 500 κ.µ. (όπως πλαστικές, µεταλλικές κ.λπ.), υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται από τα όµβρια ύδατα που κυρίως προέρχονται από την απορροή εγκαταστάσεων της εκµετάλλευσης.
 • Μηχανολογικός εξοπλισµός που αποσκοπεί στην επαναχρησιµοποίηση των υδάτων (π.χ. από βιολογικό καθαρισµό)
 • Ολοκληρωµένες λύσεις άρδευσης που αφορούν σε γεωργία ακριβείας και περιλαµβάνουν:
  • δαπάνες αγοράς και εγκατάστασης Η/Υ
  • λογισµικού διαχείρισης γεωργικής εκµετάλλευσης
  • δικτύου µετεωρολογικών δεδοµένων
  • εγκατάστασης δοµηµένης καλωδίωσης ή ασύρµατου δικτύου
  • αισθητήρες
  • αυτοµατοποιηµένος έλεγχος συστηµάτων άρδευσης
2. Επενδύσεις στις έγγειες βελτιώσεις
Στις επενδύσεις στις έγγειες βελτιώσεις περιλαµβάνονται:
 • Νέες γεωτρήσεις συµπεριλαµβανοµένης και της απαραίτητης κτιριακής υποδοµής (π.χ. µικρό αντλιοστάσιο)
 • Επιµέρους εξοπλισµός για τον εκσυγχρονισµό υφιστάµενων γεωτρήσεων (ενδεικτικά, αλλαγή αντλίας, εγκατάσταση υδροµετρητή)
 • Δεξαµενές που απαιτούν εκσκαφές ή επιχώσεις φυσικού εδάφους και χρησιµεύουν για την αποθήκευση νερού βροχής (όµβρια) για την εξυπηρέτηση των αρδευτικών συστηµάτων της εκµετάλλευσης.
   
3. Γενικές ∆απάνες
Ενδεικτικά, στις γενικές δαπάνες περιλαµβάνονται:
 • αµοιβές για τη σύνταξη και την υποβολή αίτησης στήριξης και αιτήσεων πληρωµής
 • αµοιβές για την εκπόνηση των αναγκαίων µελετών και την έκδοση των απαραίτητων αδειοδοτήσεων για την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου
 • δαπάνη τοποθέτησης της προβλεπόµενης επεξηγηµατικής πινακίδας

Μη επιλέξιμες δαπάνες
 • Εκτοξευτήρες υψηλής πίεσης ("κανόνια")

Υψος επένδυσης

Το ύψος της επένδυσης θα ανέρχεται έως 150.000 ευρώ.

Εύλογο κόστος
 
 • Στάγδην άρδευση:
Αροτραίες καλλιέργειες 170 €/στρ.
∆έντρα κανονικής φύτευσης 220 €/στρ.
∆έντρα πυκνής φύτευσης 300 €/στρ.
Αμπέλια 410 €/στρ.
Λαχανικά ή άνθη υπαίθρου 255 €/στρ.
 • ∆εξαµενές: Νερού τσιµεντένιες έως 500 κ.µ: 105 €/κ.µ.
 • Γεννήτριες πετρελαίου: Από 2.350 € για τα 8 KVA. έως  6.000 € για 26-30 KVA.
Όλες οι παραπάνω δαπάνες προσαυξάνονται κατά 15% µε τεκµηρίωση τεχνικών χαρακτηριστικών στον φάκελο.
 
 • ∆απάνες γεώτρησης:
  • Γεώτρηση χωρίς δοκιµαστική άντληση, 95 €/µέτρο
  • Γεώτρηση µε δοκιµαστική άντληση 120 €/µέτρο.

Προϋπολογισμός

Η Δημόσια Δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε 30.000.000 €.

Υποχρεώσεις

Οι αγρότες θα πρέπει να προσκοµίσουν και µία περιβαλλοντική µελέτη, να έχουν άδεια ύδατος για το χωράφι που αφορά η επένδυση αλλά και να εγκαταστήσουν υδροµετρητές υποχρεωτικά.

Κριτήρια Βαθμολογίας

Προτεραιότητα σε περιοχές ευαίσθητες στα νιτρικά καθώς και σε υδροβόρες καλλιέργειες όπως βαµβάκι, µηδική και δέντρα. 

Περίοδος υποβολής

Η προκήρυξη του Μέτρου αναμένεται το καλοκαίρι του 2021.

Δείτε εδώ τα ενεργά και τα αναμενόμενα επενδυτικά προγράμματα.

Για να μπορείτε απλά και γρήγορα να ενημερώνεστε, σχετικά με τις διαθέσιμες χρηματοδοτικές ενισχύσεις και να εντοπίσετε το κατάλληλο πρόγραμμα για την επιχείρηση σας εγγραφείτε στο Newsletter της Growplan.

Εάν σας ενδιαφέρει κάποια συγκεκριμένη υπηρεσία συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος της εταιρείας μας.
 
Αποθήκευση Προγράμματος