Θέλεις να ενημερώνεσαι άμεσα;

Η Growplan χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της λειτουργικότητας του site και για να σας προσφέρει μια καλύτερη εμπειρία περιήγησης.Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies σε αυτόν τον ιστότοπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να τις απορρίψετε περιέχονται στην πολιτική για cookies. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο ή κάνοντας κλικ στο "OK", συναινείτε στη χρήση των cookies.

OK
Αναπτυξιακός Νόμος: Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων - Μεταποίηση (Δ' Κύκλος)

Αναπτυξιακός Νόμος: Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων - Μεταποίηση (Δ' Κύκλος)

Αναπτυξιακός Νόμος: Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων - Μεταποίηση (Δ' Κύκλος)

Αποθήκευση Προγράμματος
Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης: 9'
Υπεγράφη από τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης η προκήρυξη του 6ου κύκλου του καθεστώτος ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016.
 
Σκοπός

Σκοπός του παρόντος είναι η προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης µε σεβασµό στους περιβαλλοντικούς πόρους και την υποστήριξη λιγότερο ευνοηµένων περιοχών της χώρας, η αύξηση της απασχόλησης, η βελτίωση της συνεργασίας και η αύξηση του µέσου µεγέθους των επιχειρήσεων, η τεχνολογική αναβάθµιση, η διαµόρφωση µιας νέας εξωστρεφούς εθνικής ταυτότητας (branding), η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε τοµείς υψηλής προστιθέµενης αξίας και έντασης γνώσης, η µετακίνηση στην αλυσίδα παραγωγής της αξίας για την παραγωγή πιο σύνθετων προϊόντων, η εξοικονόµηση των φυσικών πόρων στην προοπτική µιας κυκλικής οικονοµίας, η προσφορά καλύτερων υπηρεσιών, η προσέλκυση ξένων άµεσων επενδύσεων και εν τέλει η εξασφάλιση καλύτερης θέσης της χώρας στο Διεθνή Καταµερισµό Εργασίας.

Ελάχιστο επιλέξιµο ύψος
 
Είδος επιχείρησης Ελάχιστο επιλέξιμο ύψος προϋπολογισμού
Mικρές επιχειρήσεις από 150.000 ευρώ
Πολύ µικρές επιχειρήσεις από 100.000 ευρώ
Kοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισµούς (ΑΣ), τις Οµάδες Παραγωγών (ΟΠ) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συµπράξεις από 50.000 ευρώ

 
Δικαιούχοι
 • Ατοµική επιχείρηση,
 • Εµπορική εταιρεία,
 • Συνεταιρισµός,
 • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Αγροτικοί Συνεταιρισµοί (ΑΣ), Οµάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές Εταιρικές Συµπράξεις (ΑΕΣ),
 • Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες,
 • Επιχειρήσεις που λειτουργούν µε τη µορφή κοινοπραξίας µε την προϋπόθεση καταχώρισής τους στο ΓΕΜΗ,
 • Δηµόσιες και δηµοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους
 
Περιεχόμενο επενδυτικού σχεδίου
 
 • δηµιουργία νέας µονάδας,
 • επέκταση της δυναµικότητας υφιστάµενης µονάδας,
 • διαφοροποίηση της παραγωγής µιας µονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν,
 • θεµελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάµενης µονάδας,
 • απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού, που ανήκουν σε επιχειρηµατική εγκατάσταση που έχει κλείσει και η οποία αγοράζεται από επενδυτή που δεν σχετίζεται µε τον πωλητή και αποκλείει την απλή εξαγορά των µετοχών µιας επιχείρησης.

Επενδύσεις στον τοµέα της Μεταποίησης

Μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώτα ενισχύσεων του Ν. 4399/2016, επενδυτικά σχέδια του τομέα της μεταποίησης, τα οποία αφορούν συγκεκριμένα σε:
 • Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών
 • Κατασκευή ειδών ένδυσης
 • Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών
 • Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής
 • Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων
 • Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων
 • Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου
 • Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων
 • Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων
 • Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
 • Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων
 • Παραγωγή βασικών μετάλλων
 • Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού
 • Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων
 • Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
 • Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού
 • Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων
 • Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών
 • Κατασκευή επίπλων
 • Λοιπές Μεταποιητικές Δραστηριότητες
Επιλέξιµες δαπάνες
 
1. Ενσώµατα στοιχεία ενεργητικού
 
 • Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισµός κτιριακών εγκαταστάσεων και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων κτηρίων και η διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έως 45%
LOGISTICS έως 70%
 

 
 • Μηχανολογικός εξοπλισμός - τεχνικές (ειδικές) εγκαταστάσεις
 • Λοιπός εξοπλισμός
 • Μεταφορικά μέσα (Μεταφορικά μέσα που κινούνται εκτός του χώρου της μονάδας δεν είναι επιλέξιμα.)
 • Πάγια στοιχεία ενεργητικού μονάδος που έχει παύσει την λειτουργία της
 
2. Άυλα στοιχεία ενεργητικού
 
 • Μεταφορά τεχνολογίας, αγορά δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας, άδειες εκµετάλλευσης, ευρεσιτεχνίες, τεχνογνωσία και µη κατοχυρωµένες τεχνικές γνώσεις.
 • Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας, πιστοποιήσεις, προµήθεια και εγκατάσταση λογισµικού και συστήµατα οργάνωσης της επιχείρησης.
 • Επενδυτικές δαπάνες για μελέτες και αμοιβές συμβούλων (έως 50.000 ευρώ και έως 5% του συνολικού κόστους)
 • Δαπάνες εκκίνησης μόνο για υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Αφορούν δαπάνες για την έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας, όπως νομικές και λογιστικές υπηρεσίες, οργανωτικές μελέτες κλπ (έως 100.000 ευρώ και έως 10% του συνολικού κόστους)
 
3. Μισθολογικό κόστος
 
Προϋποθέσεις ενίσχυσης µισθολογικού κόστους
 • υποχρεωτική καθαρή αύξηση του αριθµού των Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ) σε σύγκριση µε τις ΕΜΕ του προηγούµενου δωδεκαµήνου από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής
 • η πλήρωση των θέσεων εργασίας θα πρέπει να γίνει εντός 3 ετών από την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας
 • υποχρεωτική διατήρηση των θέσεων εργασίας για 3 έτη από την πλήρωσή τους για τις ΜΜΕ.
 
Μη επιλέξιμες δαπάνες
 
Δεν ενισχύονται οι εξής δαπάνες:
 • τα λειτουργικά έξοδα της επένδυσης,
 • η αγορά επιβατικών αυτοκινήτων έως έξι (6) θέσεων,
 • η αγορά επίπλων και σκευών γραφείου
 • η αγορά οικοπέδων, γηπέδων και αγροτεμαχίων. Σε περίπτωση αγοράς κτηριακών εγκαταστάσεων δεν μπορεί να ενισχυθεί το τμήμα της δαπάνης που αφορά στην αξία του οικοπέδου επί του οποίου αυτές έχουν ανεγερθεί,
 • η εισφορά στο εταιρικό κεφάλαιο της αξίας μηχανημάτων και λοιπών παγίων στοιχείων,
 • η ανέγερση ή επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων επί γηπέδου που δεν ανήκει κατά κυριότητα στο φορέα της επένδυσης, εκτός αν τούτο έχει παραχωρηθεί από το Δημόσιο ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή έχει μισθωθεί για τον σκοπό αυτόν για δεκαπέντε (15) τουλάχιστον έτη από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής. Οι μισθώσεις αυτές μπορεί να καταρτίζονται και με ιδιωτικό έγγραφο εφόσον τα στοιχεία τους υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην αντίστοιχη πλατφόρμα της Γ.Γ.Π.Σ (taxis) και το συμφωνητικό της μίσθωσης μεταγράφεται στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή καταχωρείται στο Κτηματολόγιο αρμοδίως

Είδη ενισχύσεων
 • Επιδότηση κόστους του επενδυτικού σχεδίου
 • Φοροαπαλλαγή
 • Leasing
 • Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης
 
Επιπλέον περιορισμοί
 
 • Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο μπορεί να φτάσει έως τα 3εκ ευρώ,
 • Οι παρεχόμενες σε κάθε φορέα ενισχύσεις δεν μπορούν να υπερβούν σωρευτικά τα 10 εκ. ευρώ για μεμονωμένη επιχείρηση και τα 20 εκ. ευρώ για το σύνολο των συνδεδεμένων και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων
 
Ποσοστά ενίσχυσης
 
Η ενίσχυση θα χορηγείται βάσει του εγκεκριμένου χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων όπως στον κάτωθι πίνακα.
 
Περιφέρεια Μικρές & Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις Δαπάνες εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 55% 50%
Κεντρικής Μακεδονίας 55% 50%
Δυτικής Μακεδονίας 45% 50%
Ηπείρου 55% 50%
Θεσσαλίας 55% 50%
Στερεάς Ελλάδας 45% 50%
Ιονίων Νήσων 45% 50%
Δυτικής Ελλάδας 55% 50%
Πελοποννήσου 55% 50%
Αττικής (Δυτική, Πειραιάς Νήσοι) 40% 40%
Αττικής (λοιπά) 30% 40%
Βορείου Αιγαίου 55% 50%
Νοτίου Αιγαίου 40% 50%
Κρήτης 45% 50%
 
 
Δεν προβλέπεται λήψη προκαταβολής

Ιδία συμμετοχή

Η συμμετοχή του φορέα στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου δύναται να γίνει είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων, είτε με εξωτερική χρηματοδότηση, με την προϋπόθεση ότι το 25% του συνολικού επενδυτικού κόστους δεν περιέχει καμία κρατική ενίσχυση, στήριξη ή παροχή.
Μπορεί να καλύπτεται με τους ακόλουθους τρόπους:
 • με αύξηση του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου από νέες εισφορές σε μετρητά.
 • με αύξηση του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και με την προϋπόθεση επαρκούς ρευστότητας της επιχείρησης
 • με την ανάλυση υφιστάμενων αποθεματικών, τα οποία δεσμεύονται σε ειδικό λογαριασμό και δεν μπορούν να διανεμηθούν πριν την παρέλευση πέντε ή τριών ετών για ΜΜΕ από την ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.
 • με τραπεζικό δάνειο ή δάνειο από άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς ή ομολογιακό δάνειο εκδιδόμενο με δημόσια ή μη εγγραφή τριετούς τουλάχιστον διάρκειας.
 
Ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων

Για να μπορεί μια επιχείρηση να αιτηθεί την ενίσχυση  της επιχορήγησης σε ποσοστό που αναλογεί στο 100% του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων στο εν λόγω Καθεστώς, θα πρέπει να κατηγοριοποιηθεί σε τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
 • Εξωστρεφείς: ΜΜΕ οι οποίες παρουσιάζουν συγκεκριµένο ποσοστό εξαγωγών την τελευταία τριετία.
 • Καινοτόµες: ΜΜΕ µε κατ’ ελάχιστον 10% του συνόλου των λειτουργικών δαπανών να καταλαµβάνουν οι δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης.
 • Ανεξάρτητες ΜΜΕ που µετά την έναρξη ισχύος του νόµου προχωρούν σε διαδικασία συγχώνευσης είτε µε απορρόφηση είτε µε δηµιουργία νέας εταιρείας – εκτός εξαγοράς
 • Αύξηση απασχόλησης σε ΜΜΕ τουλάχιστον κατά 10% κατά την τελευταία τριετία
 • Επιχειρήσεις οι οποίες επιτυγχάνουν αυξηµένη προστιθέµενη αξία σε σχέση µε το µέσο όρο του κλάδου τους όπως προσδιορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ
 • Επιχειρήσεις που υλοποιούν το επενδυτικό τους σχέδιο σε ΒΕΠΕ, Ε.Π, ΕΠΕΒΟ, ΘΥ.Κ.Τ. και δεν αφορούν σε εκσυγχρονισµό ή επέκταση υφιστάµενων δοµών της ενισχυόµενης επιχείρησης.
 • Επιχειρήσεις που υλοποιούν επενδυτικό σχέδιο σε ειδικές περιοχές του όπως αυτές ορίζονται σε σχετικό παράρτηµα του σχεδίου νόµου (ορεινές, µειονεκτικές, µε ιδιαίτερα αυξηµένες προσφυγικές και µεταναστευτικές ροές, µε πληθυσµιακή µείωση, νησιωτικές, παραµεθόριες).
 
Διαδικασία αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων

Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων πραγµατοποιείται από έναν αξιολογητή, µε την συγκριτική αξιολόγηση εντός πενήντα (50) ημερών από την ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής.


Υλοποίηση και ολοκλήρωση επενδυτικών σχεδίων

Έναρξη εργασιών μπορεί να γίνει μετά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής.

Οι έλεγχοι ενός επενδυτικού σχεδίου μπορεί να είναι:
 • Τακτικός (μετά από αίτημα του φορέα επένδυσης – Διοικητικός ή Επιτόπιος)
Διενεργείται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
50% ολοκλήρωση οικονομικού και φυσικού αντικειμένου της επένδυσης
100% ολοκλήρωση οικονομικού και φυσικού αντικειμένου της επένδυσης και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας
 • Έκτακτος (με απόφαση της Υπηρεσίας οποιαδήποτε στιγμή)
Ακολουθεί έλεγχος πληρότητας της έκθεσης η οποία καταρτίζεται από τα μέλη του οργάνου ελέγχου και η έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης.

Τροποποιήσεις
 
 • Αιτήµατα τροποποίησης των όρων της απόφασης υπαγωγής υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου και έως την υποβολή αιτήµατος τελικού ελέγχου.
 • Tο αίτηµα θα πρέπει να πληροί συγκεκριµένες προϋποθέσεις και υποβάλλεται για συγκεκριµένους λόγους.
 • Tο αίτηµα τροποποίησης συνοδεύεται από παράβολο.

Ολοκλήρωση επενδυτικού σχεδίου
 
Ολοκλήρωση έως 3 έτη από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της απόφασης υπαγωγής και δυνατότητα παράτασης 2 έτη με την προϋπόθεση:
 • Ηλεκτρονική υποβολή αιτήµατος παράτασης προ της λήξης της προθεσµίας ολοκλήρωσης
 • Υλοποίηση του 50% του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου

Δείτε εδώ τα ενεργά και τα αναμενόμενα επενδυτικά προγράμματα.

Για να μπορείτε απλά και γρήγορα να ενημερώνεστε, σχετικά με τις διαθέσιμες χρηματοδοτικές ενισχύσεις και να εντοπίσετε το κατάλληλο πρόγραμμα για την επιχείρηση σας εγγραφείτε στο Newsletter της Growplan.

Εάν σας ενδιαφέρει το συγκεκριμένο πρόγραμμα συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος της εταιρείας μας.
Αποθήκευση Προγράμματος