Θέλεις να ενημερώνεσαι άμεσα;

Η Growplan χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της λειτουργικότητας του site και για να σας προσφέρει μια καλύτερη εμπειρία περιήγησης.Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies σε αυτόν τον ιστότοπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να τις απορρίψετε περιέχονται στην πολιτική για cookies. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο ή κάνοντας κλικ στο "OK", συναινείτε στη χρήση των cookies.

OK
Αναπτυξιακός Νόμος: Γενική Επιχειρηματικότητα - Μεταποίηση (6ος κύκλος)

Αναπτυξιακός Νόμος: Γενική Επιχειρηματικότητα - Μεταποίηση (6ος κύκλος)

Αναπτυξιακός Νόμος: Γενική Επιχειρηματικότητα - Μεταποίηση (6ος κύκλος)

Αποθήκευση Προγράμματος
Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης: 10'
Υπεγράφη από τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης η προκήρυξη του 6ου κύκλου του καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016.

Σκοπός

Σκοπός του παρόντος είναι η προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης µε σεβασµό στους περιβαλλοντικούς πόρους και την υποστήριξη λιγότερο ευνοηµένων περιοχών της χώρας, η αύξηση της απασχόλησης, η βελτίωση της συνεργασίας και η αύξηση του µέσου µεγέθους των επιχειρήσεων, η τεχνολογική αναβάθµιση, η διαµόρφωση µιας νέας εξωστρεφούς εθνικής ταυτότητας (branding), η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε τοµείς υψηλής προστιθέµενης αξίας και έντασης γνώσης, η µετακίνηση στην αλυσίδα παραγωγής της αξίας για την παραγωγή πιο σύνθετων προϊόντων, η εξοικονόµηση των φυσικών πόρων στην προοπτική µιας κυκλικής οικονοµίας, η προσφορά καλύτερων υπηρεσιών, η προσέλκυση ξένων άµεσων επενδύσεων και εν τέλει η εξασφάλιση καλύτερης θέσης της χώρας στο Διεθνή Καταµερισµό Εργασίας.

Ελάχιστο επιλέξιµο ύψος

 
Είδος επιχείρησης Ελάχιστο επιλέξιμο ύψος προϋπολογισμού
Mεγάλες επιχειρήσεις από 500.000 ευρώ
Mεσαίες επιχειρήσεις, συνεταιρισµούς και επιχειρηµατικές συστάδες (cluster) από 250.000 ευρώ
Mικρές επιχειρήσεις από 150.000 ευρώ
Πολύ µικρές επιχειρήσεις από 100.000 ευρώ
Kοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισµούς (ΑΣ), τις Οµάδες Παραγωγών (ΟΠ) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συµπράξεις από 50.000 ευρώ

Το συνολικό ποσό ενίσχυσης μπορεί να ανέλθει έως τα 5 εκ. ευρώ µε εξαίρεση τις επενδύσεις µείζονος µεγέθους για τις οποίες µπορεί να φτάσει τα 10 εκ. ευρώ.
 
Οι παρεχόµενες σε κάθε φορέα ενισχύσεις δεν µπορούν να υπερβούν σωρευτικά τα 10εκ ευρώ για µεµονωµένη επιχείρηση και τα 20εκ ευρώ για το σύνολο των συνδεδεµένων και συνεργαζόµενων επιχειρήσεων.
 
Δικαιούχοι
 
α. Ατοµική επιχείρηση,
β. Εµπορική εταιρεία,
γ. Συνεταιρισµός,
δ. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Αγροτικοί Συνεταιρισµοί (ΑΣ), Οµάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές Εταιρικές Συµπράξεις (ΑΕΣ),
ε. Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες,
στ. Επιχειρήσεις που λειτουργούν µε τη µορφή κοινοπραξίας µε την προϋπόθεση καταχώρισής τους στο ΓΕΜΗ,
ζ. Δηµόσιες και δηµοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους
 
 
Περιεχόμενο επενδυτικού σχεδίου
 
α. δηµιουργία νέας µονάδας,
β. επέκταση της δυναµικότητας υφιστάµενης µονάδας,
γ. διαφοροποίηση της παραγωγής µιας µονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν,
δ. θεµελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάµενης µονάδας,
ε. απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού, που ανήκουν σε επιχειρηµατική εγκατάσταση που έχει κλείσει και η οποία αγοράζεται από επενδυτή που δεν σχετίζεται µε τον πωλητή και αποκλείει την απλή εξαγορά των µετοχών µιας επιχείρησης.
 
Ειδικότερα για τους κάτωθι κλάδους , επιλέξιμα είναι τα επενδυτικά που αναφέρονται στις κάτωθι δραστηριότητες


Επενδύσεις στον τοµέα της Μεταποίησης

Μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώτα ενισχύσεων του Ν. 4399/2016, επενδυτικά σχέδια του τομέα της μεταποίησης, τα οποία αφορούν συγκεκριμένα σε:
 • Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών
 • Κατασκευή ειδών ένδυσης
 • Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών
 • Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής
 • Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων
 • Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων
 • Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου
 • Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων
 • Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων
 • Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
 • Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων
 • Παραγωγή βασικών μετάλλων
 • Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού
 • Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων
 • Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
 • Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού
 • Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων
 • Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών
 • Κατασκευή επίπλων
 • Λοιπές Μεταποιητικές Δραστηριότητες
 
1. Ενσώµατα στοιχεία ενεργητικού
 • Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισµός κτιριακών εγκαταστάσεων και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων κτηρίων και η διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έως 45%
LOGISTICS έως 70%
 

 
 • Μηχανολογικός εξοπλισμός - τεχνικές (ειδικές) εγκαταστάσεις
 • Λοιπός εξοπλισμός
 • Μεταφορικά μέσα (Μεταφορικά μέσα που κινούνται εκτός του χώρου της μονάδας δεν είναι επιλέξιμα.)
 • Πάγια στοιχεία ενεργητικού μονάδος που έχει παύσει την λειτουργία της
 
2. Άυλα στοιχεία ενεργητικού
 • Μεταφορά τεχνολογίας, αγορά δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας, άδειες εκµετάλλευσης, ευρεσιτεχνίες, τεχνογνωσία και µη κατοχυρωµένες τεχνικές γνώσεις.
 • Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας, πιστοποιήσεις, προµήθεια και εγκατάσταση λογισµικού και συστήµατα οργάνωσης της επιχείρησης.
ΆΥΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧ. έως 50%
ΜΜΕ έως 75%
 
 
 
 
 
 
3. Μισθολογικό κόστος 
 
Προϋποθέσεις ενίσχυσης µισθολογικού κόστους
 • υποχρεωτική καθαρή αύξηση του αριθµού των Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ) σε σύγκριση µε τις ΕΜΕ του προηγούµενου δωδεκαµήνου από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής
 • η πλήρωση των θέσεων εργασίας θα πρέπει να γίνει εντός 3 ετών από την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας
 • υποχρεωτική διατήρηση των θέσεων εργασίας για 3 έτη από την πλήρωσή τους για τις ΜΜΕ και για 5 έτη για τις Μεγάλες Επιχειρήσεις.
 
4. Λοιπές κατηγορίες δαπανών
 
Περιγραφή δαπάνης Ανώτατο επιτρεπόμενο ποσό και ποσοστό επί του του συνολικού ενισχυόµενου κόστους
Αµοιβές συµβούλων για νέες µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις έως 50.000 ευρώ και έως 5%
Δαπάνες εκκίνησης για υπό ίδρυση µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις έως 100.000 ευρώ και 10%
Δαπάνες εκκίνησης για υπό ίδρυση καινοτόμες µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις έως 200.000 ευρώ και 20%
Δαπάνες καινοτοµίας για ΜΜΕ έως 100.000 ευρώ και 1%
Δαπάνες για διαδικαστική και οργανωτική καινοτοµία για ΜΜΕ έως 20%
Δαπάνες για συνεργατικούς σχηµατισµούς καινοτοµίας  
Επενδυτικές δαπάνες για µέτρα ενεργειακής απόδοσης  
Επενδυτικές δαπάνες για συµπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από ΑΠΕ  
Δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ για ίδια χρήση και λοιπές περιπτώσεις υπό προϋποθέσεις  
Δαπάνες για εγκατάσταση αποδοτικών συστηµάτων τηλεθέρµανσης και τηλέψυξης  
 
 
Είδη ενισχύσεων
 • Φοροαπαλλαγή
 • Leasing
 • Επιδότηση (70% των ανώτατων ποσοστών ενίσχυσης του Χ.Π.Ε (Χάρτης Περιφερειακής Ενίσχυσης) για τις κάτωθι Ειδικές Κατηγορίες Ενισχύσεων:
  • να είναι εξωστρεφής,
  • να είναι καινοτόμες,
  • να προέρχονται από συγχώνευση,
  • να αύξησαν το προσωπικό κατά 10% την τελευταία 3ετία,
  • να είναι συνεταιρισμοί, Κοιν.Σ.ΕΠ, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Ομάδες Παραγωγών, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις,
  • τα επενδυτικά σχέδια να υλοποιούνται σε κλάδο Τ.Π.Ε και αγροδιατροφής ως κύριο κλάδο δραστηριότητας τους,
  • να επιτυγχάνουν προστιθέμενη αξία όπως αυτή προσδιορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ,
  • επιχειρήσεις όπου το υπαγόμενο επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται σε ΒΕ.ΠΕ, Επιχειρηματικά Πάρκα, Τεχνολογικά Πάρκα και Θύλακες Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων  (Θ.Υ.Κ.Τ.) 
  • το επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται στις ειδικές περιοχές, οι οποίες αναφέρονται στο σχετικό Παράρτημα του παρόντος νόμου
  • το επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται σε περιοχές με ιδιαίτερα αυξημένες προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές και συγκεκριμένα: Αγαθονήσι, Κάλυμνος, Καστελόριζο, Κως, Λέρος, Λέσβος,Σάμος, Σύμη, Χίος.
 • Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης
 
Περιορισµός για το κίνητρο της επιχορήγησης: Οι υφιστάµενες επιχειρήσεις, που έχουν τουλάχιστον επτά έτη λειτουργία, για να µπορέσουν να λάβουν επιχορήγηση ή επιδότηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον για µία διαχειριστική χρήση, εντός της τελευταίας επταετίας, κέρδη.
 
 
Ποσοστά ενίσχυσης

Η ενίσχυση θα χορηγείται βάσει του εγκεκριμένου χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων όπως στον κάτωθι πίνακα.
Περιφέρεια Μεγάλες
Επιχειρήσεις
Μεσαίες
Επιχειρήσεις
Μικρές & Πολύ Μικρές
Επιχειρήσεις
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 35 45 55
Κεντρικής Μακεδονίας 35 45 55
Δυτικής Μακεδονίας 25 35 45
Ηπείρου 35 45 55
Θεσσαλίας 35 45 55
Στερεάς Ελλάδας 25 35 45
Ιονίων Νήσων 25 35 45
Δυτικής Ελλάδας 35 45 55
Πελοποννήσου 35 45 55
Αττικής (Δυτική, Πειραιάς Νήσοι) 20 30 40
Αττικής (Κεντρικός-Βόρειος-Νότιος Τομέας Αθηνών, Ανατολική-Δυτική Αττική) 10 20 30
Βορείου Αιγαίου 35 45 55
Νοτίου Αιγαίου 20 30 40
Κρήτης 25 35 45
 
Στις Περιφέρειες της Δυτικής Μακεδονίας, των Ιονίων Νήσων, της Κρήτης, της Στερεάς Ελλάδας, της Αττικής και του Νοτίου Αιγαίου οι Μεγάλες επιχειρήσεις µπορούν να ενισχυθούν µόνο για αρχικές επενδύσεις για νέα οικονοµική δραστηριότητα.
 
Δεν προβλέπεται λήψη προκαταβολής
 
Ιδία συμμετοχή 

Η συμμετοχή του φορέα στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου δύναται να γίνει είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων, είτε με εξωτερική χρηματοδότηση, με την προϋπόθεση ότι το 25% του συνολικού επενδυτικού κόστους δεν περιέχει καμία κρατική ενίσχυση, στήριξη ή παροχή.
Μπορεί να καλύπτεται με τους ακόλουθους τρόπους:
 • με αύξηση του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου από νέες εισφορές σε μετρητά.
 • με αύξηση του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και με την προϋπόθεση επαρκούς ρευστότητας της επιχείρησης
 • με την ανάλυση υφιστάμενων αποθεματικών, τα οποία δεσμεύονται σε ειδικό λογαριασμό και δεν μπορούν να διανεμηθούν πριν την παρέλευση πέντε ή τριών ετών για ΜΜΕ από την ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.
 • με τραπεζικό δάνειο ή δάνειο από άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς ή ομολογιακό δάνειο εκδιδόμενο με δημόσια ή μη εγγραφή τριετούς τουλάχιστον διάρκειας.
 
Ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων 

Εφόσον µπορεί µία επιχείρηση να κατηγοριοποιηθεί στις ακόλουθες περιπτώσεις, µπορεί να διεκδικήσει µεγαλύτερα ποσοστά επιχορήγησης ή και ειδικές παροχές έναντι των υπολοίπων επιχειρήσεων.
 • Εξωστρεφείς: ΜΜΕ οι οποίες παρουσιάζουν συγκεκριµένο ποσοστό εξαγωγών την τελευταία τριετία.
 • Καινοτόµες: ΜΜΕ µε κατ’ ελάχιστον 10% του συνόλου των λειτουργικών δαπανών να καταλαµβάνουν οι δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης.
 • Ανεξάρτητες ΜΜΕ που µετά την έναρξη ισχύος του νόµου προχωρούν σε διαδικασία συγχώνευσης είτε µε απορρόφηση είτε µε δηµιουργία νέας εταιρείας – εκτός εξαγοράς
 • Αύξηση απασχόλησης σε ΜΜΕ τουλάχιστον κατά 10% κατά την τελευταία τριετία
 • Επιχειρήσεις οι οποίες επιτυγχάνουν αυξηµένη προστιθέµενη αξία σε σχέση µε το µέσο όρο του κλάδου τους όπως προσδιορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ
 • Επιχειρήσεις που υλοποιούν το επενδυτικό τους σχέδιο σε ΒΕΠΕ, Ε.Π, ΕΠΕΒΟ, ΘΥ.Κ.Τ. και δεν αφορούν σε εκσυγχρονισµό ή επέκταση υφιστάµενων δοµών της ενισχυόµενης επιχείρησης.
 • Επιχειρήσεις που υλοποιούν επενδυτικό σχέδιο σε ειδικές περιοχές του όπως αυτές ορίζονται σε σχετικό παράρτηµα του σχεδίου νόµου (ορεινές, µειονεκτικές, µε ιδιαίτερα αυξηµένες προσφυγικές και µεταναστευτικές ροές, µε πληθυσµιακή µείωση, νησιωτικές, παραµεθόριες).
 
Διαδικασία αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων 

Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων πραγµατοποιείται από έναν αξιολογητή, µε την συγκριτική αξιολόγηση εντός πενήντα (50) ημερών από την ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής.

Υλοποίηση και ολοκλήρωση επενδυτικών σχεδίων

Έναρξη εργασιών μπορεί να γίνει μετά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής.

Οι έλεγχοι ενός επενδυτικού σχεδίου μπορεί να είναι:
 • Τακτικός (μετά από αίτημα του φορέα επένδυσης – Διοικητικός ή Επιτόπιος)
Διενεργείται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
50% ολοκλήρωση οικονομικού και φυσικού αντικειμένου της επένδυσης
100% ολοκλήρωση οικονομικού και φυσικού αντικειμένου της επένδυσης και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας
 • Έκτακτος (με απόφαση της Υπηρεσίας οποιαδήποτε στιγμή)
Ακολουθεί έλεγχος πληρότητας της έκθεσης η οποία καταρτίζεται από τα μέλη του οργάνου ελέγχου και η έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης.

Τροποποιήσεις
 
 • Αιτήµατα τροποποίησης των όρων της απόφασης υπαγωγής υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου και έως την υποβολή αιτήµατος τελικού ελέγχου.
 • Tο αίτηµα θα πρέπει να πληροί συγκεκριµένες προϋποθέσεις και υποβάλλεται για συγκεκριµένους λόγους.
 • Tο αίτηµα τροποποίησης συνοδεύεται από παράβολο.

Ολοκλήρωση επενδυτικού σχεδίου
 
Ολοκλήρωση έως 3 έτη από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της απόφασης υπαγωγής και δυνατότητα παράτασης 2 έτη με την προϋπόθεση:
 • Ηλεκτρονική υποβολή αιτήµατος παράτασης προ της λήξης της προθεσµίας ολοκλήρωσης
 • Υλοποίηση του 50% του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου

Δείτε εδώ τα ενεργά και τα αναμενόμενα επενδυτικά προγράμματα.

Για να μπορείτε απλά και γρήγορα να ενημερώνεστε, σχετικά με τις διαθέσιμες χρηματοδοτικές ενισχύσεις και να εντοπίσετε το κατάλληλο πρόγραμμα για την επιχείρηση σας εγγραφείτε στο Newsletter της Growplan.

Εάν σας ενδιαφέρει το συγκεκριμένο πρόγραμμα συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος της εταιρείας μας.
 
Αποθήκευση Προγράμματος