Θέλεις να ενημερώνεσαι άμεσα;

Η Growplan χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της λειτουργικότητας του site και για να σας προσφέρει μια καλύτερη εμπειρία περιήγησης.Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies σε αυτόν τον ιστότοπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να τις απορρίψετε περιέχονται στην πολιτική για cookies. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο ή κάνοντας κλικ στο "OK", συναινείτε στη χρήση των cookies.

OK
Ενίσχυση επιχειρήσεων για εφαρμογή καινοτομιών ή/και αποτελεσμάτων έρευνας και τεχνολογίας (Δυτ. Μακεδονία)

Ενίσχυση επιχειρήσεων για εφαρμογή καινοτομιών ή/και αποτελεσμάτων έρευνας και τεχνολογίας (Δυτ. Μακεδονία)

Ενίσχυση επιχειρήσεων για εφαρμογή καινοτομιών ή/και αποτελεσμάτων έρευνας και τεχνολογίας (Δυτ. Μακεδονία)

Αποθήκευση Προγράμματος
Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης: 3'
Στόχος 
H ενίσχυση των επιχειρήσεων για υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και κατ’ επέκταση να βελτιωθεί η θέση τους στην εγχώρια και διεθνή αγορά

Δικαιούχοι
 • Υπό σύσταση επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά από την ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης στην δράση και θα διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ, πριν την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.
 • Νέες επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μετά την 1/1/2018 έως και την ημερομηνία υποβολής της πρότασης, οι οποίες μέχρι την ημερομηνία διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ
  Για επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μεταγενέστερα της έκδοσης της προκήρυξης, θα πρέπει να διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ επένδυσης πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής
 • Υφιστάμενες επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί πριν την 1/1/2018, οι οποίες μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ

Βασικές Προϋποθέσεις συμμετοχής
 • Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
 • Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να αφορά σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ
 • Να δηλώσουν ως τόπο υλοποίησης αποκλειστικά την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
 • Να έχουν ή να δεσμευτούν ότι θα έχουν την ιδιότητα της Πολύ Μικρής ή Μικρής ή Μεσαίας Επιχείρησης
 • Να λειτουργούν ή να δεσμευτούν ότι θα λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη άδεια λειτουργίας
 • Να λειτουργούν ή να δεσμευτούν ότι θα λειτουργήσουν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα:
  • Ανώνυμη Εταιρία
  • Εταιρία Περιορισμένης
  • Ομόρρυθμη Εταιρία
  • Ετερόρρυθμη Εταιρία
  • Ι.Κ.Ε
  • Ατομική Επιχείρηση
  • Ν.Ε.Π.Α.
  • Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει
  • Συνεταιρισμός
  • Δικηγορική Εταιρία του άρθρου 49 επ. του Ν. 4194/2013
 • Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία
 • Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση
 • Να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα
 • Να τηρούν τη νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου
 • Να δεσμευτούν ότι οι δαπάνες που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη αίτηση δεν έχουν χρηματοδοτηθεί, ενταχθεί και δεν θα υποβληθούν προς έγκριση χρηματοδότησης σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
 • Να μην εκκρεμεί σε βάρος της επιχείρησης εντολή ανάκτησης Κρατικής ενίσχυσης, η οποία έχει κριθεί ότι είναι ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά
 • Να διαθέτουν ή να δεσμευτούν με υπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης θα μεριμνήσουν για κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση εμποδίων και διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές ατόμων με αναπηρία
 
Προϋπολογισμός
5.500.000
 
Η Δημόσια Δαπάνη κατανέμεται ως ακολούθως :
 • 3.300.000€ για υφιστάμενες επιχειρήσεις
 • 2.200.000€ για νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις.
Επισημαίνεται ότι, ο προϋπολογισμός δύναται να ανακατανεμηθεί μεταξύ των δύο κατηγοριών, εφόσον στη μια κατηγορία η ζήτηση υπερκαλύπτει την διαθέσιμη Δ.Χ. και στην άλλη ή το αντίστροφο.

Ποσοστό ενίσχυσης
70%
 
Διάρκεια υλοποίησης
 Έως 24 μήνες

Επιλέξιμες δαπάνες 
 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός
 • Μεταφορικά Μέσα
 • Λογισμικό
 • Ιστοσελίδα / E-shop
 • Πιστοποίηση προϊόντων / υπηρεσιών
 • Σύνταξη & παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου
 • Λειτουργικές Δαπάνες
 • Μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού 
 
Σημαντικές πληροφορίες 
Θα ενισχυθούν κατά προτεραιότητα επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς προτεραιότητας της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης RIS3 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και ειδικότερα στους ακόλουθους παραγωγικούς κλάδους της οικονομίας: Αγροδιατροφή (Μεταποίηση–αγροτικών προϊόντων/Τρόφιμα, ποτά), Γούνα - Δερμάτινα Προϊόντα, Περιβάλλον (Ενέργεια - Μεταλλικές κατασκευές-εξαιρούνται οι εταιρείες παραγωγής Ενέργειας)
 
Δεν επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων. Με τον όρο συστέγαση νοείται η εγκατάσταση της επιχείρησης σε ίδιο, μη διακριτό χώρο με άλλη επιχείρηση. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί συστέγαση επιχειρήσεων, σε οποιοδήποτε στάδιο της υλοποίησης, θα ανακαλείται η απόφαση ένταξης
 
Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια με προϋπολογισμό από 15.000€ έως 280.000€

Προκήρυξη Δράσης-Υποβολή προτάσεων
Υποβολή αιτήσεων από τις 27/1/2021 έως και τις 9/4/2021
  
Δείτε εδώ τα ενεργά και τα αναμενόμενα επενδυτικά προγράμματα.

Για να μπορείτε απλά και γρήγορα να ενημερώνεστε, σχετικά με τις διαθέσιμες χρηματοδοτικές ενισχύσεις και να εντοπίσετε το κατάλληλο πρόγραμμα για την επιχείρηση σας εγγραφείτε στο Newsletter της Growplan.

Εάν σας ενδιαφέρει το συγκεκριμένο πρόγραμμα συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος της εταιρείας μας.
Αποθήκευση Προγράμματος