image
image
ΕΛ
EN
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΛΑΔΟΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
image
Αναγνώριση & Συμβουλευτική Συλλογικών Σχημάτων
Αναγνώριση και Διαχείριση Συνεταιρισμών, Ομάδων & Οργανώσεων Παραγωγών....
image
Υποβολή Επενδυτικών Προγραμμάτων
Προετοιμασία και υποβολή προτάσεων σε προγράμματα χρηματοδοτικών ενισχύσεων...
ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
BLOG
ΚΑΡΙΕΡΑ
main_title_icon
Θέλεις να ενημερώνεσαι άμεσα;
espa
espa
Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ

Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ

Αποθήκευση Προγράμματος
Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης: 6'
Σκοπός

Η δράση ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης, κυκλικής οικονομίας και υιοθέτησης καθαρών πηγών ενέργειας.

Δικαιούχοι

Υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
 
Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής
 
 • Να έχουν τουλάχιστον μία πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση.
 • Να δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (Κύριος Κωδικός Δραστηριότητας ή ως Κωδικός Δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα) σε έναν επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας.
 • Να διαθέτουν τον/τους επιλέξιμους ΚΑΔ επένδυσης.
 • Να έχουν τρείς τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 • Να δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια.
 • Να έχουν την ιδιότητα της ΜμΕ, λαμβανομένων υπόψη των όρων για τη διατήρηση της ιδιότητας αυτής.
 • Να υποβάλλουν μια αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ στην παρούσα Δράση.
 • Να δηλώσουν ως τόπο/τόπους για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας Δράσης αποκλειστικά μία κατηγορία Περιφέρειας.
 • Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης. Σε αντίθετη περίπτωση:
  -Εφόσον η αίτηση χρηματοδότησης έχει υποβληθεί με το χρηματοδοτικό καθεστώς του Καν. ΕΕ 1407/2013 (De minimis), η δαπάνη κρίνεται μη επιλέξιμη και ως εκ τούτου απορρίπτεται.
  - Εφόσον η αίτηση χρηματοδότησης έχει υποβληθεί με το χρηματοδοτικό καθεστώς του Καν. ΕΕ 651/2013 (ΓΑΚ), το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου καθίσταται μη επιλέξιμο προς χρηματοδότηση.
 • Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας το κατάλληλο έγγραφο αδειοδότησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την ασκούμενη δραστηριότητά τους (Σε περίπτωση που η άδεια δεν έχει εκδοθεί ή έχει λήξει χρονικά, απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής αίτησης έκδοσης/ανανέωσης αυτής.) .
 • Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν.4308/2014, όπως ισχύει και λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα:
  • Ανώνυμη Εταιρία
  • Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης
  • Ομόρρυθμη Εταιρία
  • Ετερόρρυθμη Εταιρία
  • Ι.Κ.Ε
  • Ατομική Επιχείρηση
  • Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει
  • Συνεταιρισμός
  • Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.)].
 • Να επιλέξουν κατά την υποβολή της αίτησης το χρηματοδοτικό καθεστώς ενίσχυσης.
 • Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή να μην έχουν καταθέσει αίτηση εξυγίανσης οι πιστωτές της επιχείρησης.
 • Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης έπειτα από απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά.
 • Να δεσμευτούν ότι οι δαπάνες που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη αίτηση χρηματοδότησης δεν έχουν χρηματοδοτηθεί, ενταχθεί και δεν θα υποβληθούν προς έγκριση χρηματοδότησης σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
 • Εάν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης, να έχουν αποπληρώσει το δάνειο και να έχει λυθεί η Σύμβαση εγγύησης, ή εάν έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης αυτή να έχει ολοκληρωθεί.
 • Να διαθέτουν ή να δεσμευτούν με υπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο, ατόμων με αναπηρία.
 • Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 39, παρ. 1-4 και του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (Α137/13.09.2017).

Προϋπολογισμός επενδύσεων

Ο ελάχιστος και μέγιστος συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός κάθε αίτησης χρηματοδότησης ορίζεται από 200.001€ έως και 1.000.000€.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να υπερβαίνει το διπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις (ή λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει για τρεις) διαχειριστικές περιόδους του έτους που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης με ανώτατο όριο το ποσό του 1.000.000€.

Ποσοστό ενίσχυσης
 
Ένταση Ενισχύσεων (%) με βάση τον Κανονισμό Ε.Ε. 1407/2013 (De minimis)
  Μικρές,
Πολύ Μικρές και
Μεσαίες επιχειρήσεις
Πρόσθετο ποσοστό
Δημόσιας Επιχορήγησης
(10%), της στήλης (1) για
Μικρές, Πολύ Μικρές και
Μεσαίες επιχειρήσεις με
υλοποίηση δαπανών
«Πράσινης Μετάβασης»
(GREEN) τουλάχιστον 20%
του συνολικού επιλέξιμου
Π/Υ
Για το σύνολο των
Περιφερειών της Χώρας
40% 50%
 
Ένταση Ενισχύσεων (%) με βάση τον Κανονισμό Ε.Ε. 651/2014 (Άρθρο 14)
    *Πρόσθετο ποσοστό 10% Δημόσιας Επιχορήγησης με υλοποίηση /
πιστοποίηση δαπανών
«Πράσινης Μετάβασης»
(GREEN) τουλάχιστον 20%
του σ συνολικού επιλέξιμου
Π/Υ
Επιλέξιμες Δαπάνες
(Σύμφωνα με το Άρθρο 14)
  Μεσαίες
Επιχειρήσεις
Μικρές & Πολύ Μικρές
Επιχειρήσεις
Μεσαίες
Επιχειρήσεις
Μικρές & πολύ Μικρές Επιχειρήσεις 1. Κτίρια,
εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
(GREEN)
 
2. Μηχανήματα -
Εξοπλισμός (Συμβατικές
Δαπάνες)
 
3.1 Εξοπλισμός για βελτίωση Ενεργειακής
Απόδοσης
/εξοικονόμης ς ενέργειας
 
3.2 Εξοπλισμός
κυκλικής οικονομίας
 
4. Πιστοποίηση
Προϊόντων –
Υπηρεσιών –
Διαδικασιών
 
9. Μεταφορικά Μέσα
Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη, Ανατ. Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Ιόνια Νησιά, Δυτική Ελλάδα, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος , Νότιο Αιγαίο 40% 40% 50% 50%
Δυτικός Τομέας Αθηνών 25% 35% - -
Ανατολική Αττική 35% 45% - -
Δυτική Αττική 35% 45% - -
Πειραιάς, Νήσοι 35% 45% - -
 
Ένταση Ενισχύσεων (%) με βάση τον Κανονισμό Ε.Ε. 651/2014 (Άρθρο 18)
Επιλέξιμες
Δαπάνες
(Σύμφωνα με το Άρθρο 18)
    *Πρόσθετο ποσοστό 10%
Δημόσιας Επιχορήγησης με υλοποίηση / πιστοποίηση δαπανών «Πράσινης Μετάβασης» (GREEN) τουλάχιστον 20% του συνολικού επιλέξιμου Π/Υ
Μεσαίες Επιχειρήσεις Μικρές & πολύ Μικρές Επιχειρήσεις Μεσαίες Επιχειρήσεις Μικρές & πολύ Μικρές Επιχειρήσ εις
Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας– Ετικέτας – Branding 40% 40% 50% 50%
Τεχνικές Μελέτες απαραιτήτως συνδεόμενες με δαπάνες των κατηγοριών: κτιρίων, μηχανημάτων και εξοπλισμού 40% 40% 50% 50%
Συμβουλευτικές
υπηρεσίες
(Παρακολούθηση
Επενδυτικού
Σχεδίου)
40% 40% 50% 50%
 
Ένταση Ενισχύσεων (%) με βάση τον Κανονισμό Ε.Ε. 651/2014 (Άρθρο 19)
Επιλέξιμες Δαπάνες (Σύμφωνα με το Άρθρο 19)     *Πρόσθετο ποσοστό 10% Δημόσιας Επιχορήγησης με υλοποίηση / πιστοποίηση δαπανών «Πράσινης Μετάβασης» (GREEN) τουλάχιστον 20% του σ συνολικού επιλέξιμου Π/Υ
  Μεσαίες Επιχειρήσεις Μικρές & πολύ Μικρές Επιχειρήσει ς Μεσαίες Επιχειρήσεις Μικρές & πολύ Μικρές Επιχειρήσεις
Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις 40% 40% 50% 50%
 
Ένταση Ενισχύσεων (%) με βάση τον Κανονισμό Ε.Ε. 651/2014 (Άρθρο 41)
Επιλέξιμες Δαπάνες (Σύμφωνα με το Άρθρο 41)     *Πρόσθετο ποσοστό 10% Δημόσιας Επιχορήγησης με υλοποίηση / πιστοποίηση δαπανών «Πράσινης Μετάβασης» (GREEN) τουλάχιστον 20% του συνολικού επιλέξιμου Π/Υ
  Μεσαίες Επιχειρήσεις Μικρές & πολύ Μικρές Επιχειρήσεις Μεσαίες Επιχειρήσεις Μικρές & πολύ Μικρές Επιχειρήσεις
Εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ για ιδιoκατανάλωση 40% 40% - 50%
 
Επιλέξιμες δαπάνες
 
 • Δαπάνες για κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις (Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος)
 • Δαπάνες Εξοπλισμού (Μηχανήματα – Εξοπλισμός (Συμβατικές Δαπάνες))
 • Δαπάνες Εξοπλισμού (Εξοπλισμός (GREEN))
 • Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών (Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών)
 • Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών (Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας – Branding)
 • Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών (Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας)
 • Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών (Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις)
 • Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών (Τεχνικές Μελέτες, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες)
 • Μεταφορικά Μέσα (Μεταφορικά Μέσα (GREEN) Υποχρεωτικά ηλεκτρικά)
 • Μισθολογικό κόστος (Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων)
 • Έμμεσες δαπάνες
 
Αξιολόγηση
 
Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα είναι άμεση και οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογούνται με τη σειρά που υποβάλλονται.
 
Υποβολή αιτήσεων
 
Υποβολή αιτήσεων από 22/3/2023 έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.

Δείτε εδώ τα ενεργά και τα αναμενόμενα επενδυτικά προγράμματα.

Για να μπορείτε απλά και γρήγορα να ενημερώνεστε, σχετικά με τις διαθέσιμες χρηματοδοτικές ενισχύσεις και να εντοπίσετε το κατάλληλο πρόγραμμα για την επιχείρηση σας εγγραφείτε στο Newsletter της Growplan.

Εάν σας ενδιαφέρει το συγκεκριμένο πρόγραμμα συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος της εταιρείας μας.
Αποθήκευση Προγράμματος
ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
topbar