image
image
ΕΛ
EN
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΛΑΔΟΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
image
Αναγνώριση & Συμβουλευτική Συλλογικών Σχημάτων
Αναγνώριση και Διαχείριση Συνεταιρισμών, Ομάδων & Οργανώσεων Παραγωγών....
image
Υποβολή Επενδυτικών Προγραμμάτων
Προετοιμασία και υποβολή προτάσεων σε προγράμματα χρηματοδοτικών ενισχύσεων...
ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
BLOG
ΚΑΡΙΕΡΑ
main_title_icon
Θέλεις να ενημερώνεσαι άμεσα;
espa
espa
Π3-75.1 – Εγκατάσταση γεωργών νεαρής ηλικίας

Π3-75.1 – Εγκατάσταση γεωργών νεαρής ηλικίας

Αποθήκευση Προγράμματος
Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης: 6'
Προβλέπεται η έκδοση προκήρυξης εντός του 2024.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι για την ένταξη στο Πρόγραμμα είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εμπίπτουν στον Ορισμό του νέου γεωργού (σε ηλικία):

Α) Φυσικά Πρόσωπα:
 • Ηλικία: έως και 40 ετών (Να είναι ενήλικες και να μην έχουν υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας τους στο τέλος του έτους έκδοσης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος δηλαδή στις 31/12/2024).
 • Αρχηγός γεωργικής εκμετάλλευσης: Εγκαθίσταται ως αρχηγός γεωργικής εκμετάλλευσης, όπου αρχηγός γεωργικής εκμετάλλευσης νοείται το φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, είναι κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης και είναι νομικά (αστική ευθύνη) και οικονομικά (φορολογική ευθύνη) υπεύθυνο για την κανονική λειτουργία της (αστική και φορολογική ευθύνη διαχείρισης).
 • Οι δικαιούχοι θα πρέπει κατά τα τελευταία έτη 2019 έως 2022, να μην έχουν υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ με μέσο όρο τυπικής απόδοσης που υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ στην ηπειρωτική χώρα, την Κρήτη και την Εύβοια και τα 10.000 ευρώ στα νησιά πλην Κρήτης και Εύβοιας ή τα 16.000 ευρώ σε οποιοδήποτε από αυτά τα έτη
 • Εκπαιδευτικά προσόντα: Κατ’ ελάχιστο, επίπεδο γνώσεων 4 (Επαγγελματική Σχολή ή Λύκειο), είτε εκπαίδευση γεωτεχνικής κατεύθυνσης (κατ’ ελάχιστο 150 ωρών) που δεν αποτελεί μέρος πιστοποιητικού ή διπλώματος (μη τυπικής εκπαίδευσης - βεβαίωση από την αρμόδια αρχή) και επίπεδο γνώσεων επιπέδου 2 (απολυτήριο γυμνασίου).
 • Επαγγελματικά προσόντα /δεξιότητες/ικανότητες: Εάν δεν καλύπτονται τα ελάχιστα εκπαιδευτικά προσόντα οι υποψήφιοι δικαιούχοι πρέπει να διαθέτουν επαγγελματικά προσόντα ως εξής: Άσκηση του επαγγέλματος του αγρεργάτη με πλήρη απασχόληση επί τρία συναπτά έτη ή επί ισοδύναμο χρονικό διάστημα με μειωμένο ωράριο, κατά την τελευταία δεκαετία (πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από αρμόδια αρχή, δελτία μισθοδοσίας ή εργόσημο ή άλλα σχετικά έγγραφα, εφόσον διευκρινίζουν σαφώς τις επαγγελματικές δραστηριότητες) και επίπεδο γνώσεων επιπέδου 2 (απολυτήριο γυμνασίου).
Β) Νομικά πρόσωπα:

Τα νομικά πρόσωπα πρέπει να ανήκουν κατά κύριο λόγο σε νέο γεωργό (ο νέος γεωργός μετέχει στο κεφάλαιο του νομικού προσώπου τουλάχιστον κατά 51%). Στο πρόσωπο του νέου γεωργού πρέπει να συντρέχουν όλες οι ανωτέρω προϋποθέσεις των φυσικών προσώπων.
 • Ο νέος γεωργός - νόμιμος εκπρόσωπός του νομικού προσώπου, πρέπει να ασκεί τη διαχείριση και είναι νομικά και οικονομικά υπεύθυνος για τη λειτουργία του, έτσι όπως αποδεικνύεται με κατάλληλα νομιμοποιητικά έγγραφα ανάλογα με τη νομική μορφή του νομικού προσώπου. Ενδεικτικά νομιμοποιητικά έγγραφα είναι η συμβολαιογραφική πράξη σύστασης, το καταστατικό του νομικού προσώπου και όποιο άλλο έγγραφο συνδέεται με τη λειτουργία και το σκοπό του.
 • Ο δικαιούχος πρέπει είναι μόνιμος κάτοικος σε κάποια από τις περιοχές εφαρμογής του μέτρου
 • Ο δικαιούχος πρέπει να είναι ιδιοκτήτης ή διαχειριστής για πρώτη φορά αυτόνομης και ανεξάρτητης γεωργικής- κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης (ιδιόκτητο ζωικό κεφάλαιο) η τυπική απόδοση (standard output) να υπερβαίνει τα κατ’ ελάχιστον όρια που προσδιορίζονται στο εθνικό θεσμικό πλαίσιο.

Πρώτη Εγκατάσταση

Η για πρώτη φορά εγκατάσταση νοείται η για πρώτη φορά ενασχόληση με τη γεωργία από τα φυσικά πρόσωπα νέους γεωργούς και δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 18 μήνες που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης.
Στην περίπτωση στήριξης μέσω χρηματοδοτικού εργαλείου, ως αίτηση στήριξης εννοείται η αίτηση που θα υποβάλει ο τελικός αποδέκτης προς ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό για την παροχή δανείου μέσω του χρηματοδοτικού εργαλείου.
Συνδέεται, για τα φυσικά πρόσωπα, με την εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως αγρότης νεοεισερχόμενος στον αγροτικό τομέα και για τα νομικά πρόσωπα, την ανάληψη της αρχηγίας - διαχείρισης από φυσικό πρόσωπο νέο γεωργό και την εγγραφή του νομικού προσώπου ως κατόχου αγροτικής εκμετάλλευσης.

Τυπική απόδοση

Η τυπική απόδοση της δήλωσης ΟΣΔΕ του τελευταίου έτους θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίσο των:
 • 12.000 ευρώ εφόσον η μόνιμη κατοικία του αρχηγού της εκμετάλλευσης είναι στην ηπειρωτική χώρα, την Κρήτη και την Εύβοια.
 • 10.000 ευρώ εφόσον η μόνιμη κατοικία του αρχηγού της εκμετάλλευσης είναι σε νησιά με πληθυσμό άνω των 3.100 κατοίκων, πλην Κρήτης και Εύβοιας.
 • 8.000 ευρώ εφόσον η μόνιμη κατοικία του αρχηγού της εκμετάλλευσης είναι σε νησιά με πληθυσμό μικρότερο ή ίσο των 3.100 κατοίκων.

Προϋπολογισμός Μέτρου

Το συνολικό ποσό που προβλέπεται για τη χρηματοδότηση μέτρου, συμπεριλαμβανομένων των ανειλημμένων υποχρεώσεων από το ΠΑΑ 2014-2022, ανέρχεται σε 590 εκ. ευρώ.

Ποσό επιδότησης

Το ποσό επιδότησης διαμορφώνεται ως εξής:
 
  Μόνιμη κατοικία σε κανονική περιοχή Μόνιμη κατοικία σε περιοχές ορεινές ή μειονεκτικές ή σε μικρά νησιά έως 3.100 κατοίκους ή σε Π.Ε. με πληθυσμιακή πυκνότητα έως 35 κατοίκους / τετ. χλμ.
Εκμετάλλευση με προσανατολισμό στη φυτική παραγωγή ή/και τη μελισσοκομία 30.000 ευρώ 32.500 ευρώ
Εκμετάλλευση με προσανατολισμό στη ζωική παραγωγή 40.000 ευρώ 42.500 ευρώ

Ο δικαιούχος θα λάβει το 70% του ποσού με την ένταξή του στο μέτρο και το 30% μετά την πιστοποίηση της ορθής ολοκλήρωσης του επιχειρηματικού σχεδίου.

Υποχρεώσεις
 
 • Κατά τη διάρκεια υλοποίησης, το φυσικό πρόσωπο να υπαχθεί εντός 24 μηνών από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και να παραμείνει σε αυτό, για τέσσερα έτη μετά το έτος ολοκλήρωσης του επιχειρηματικού τους σχεδίου.
 • Κατά τη διάρκεια υλοποίησης, να υποβάλλεται κάθε έτος δήλωση στο ΟΣΔΕ, έως και τέσσερα έτη μετά το έτος ολοκλήρωσης του επιχειρηματικού τους σχεδίου.
 • Κατά τη διάρκεια υλοποίησης, το φυσικό πρόσωπο να αποκτήσει την ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη εντός 24 μηνών από την ημερομηνία χαρακτηρισμού τους ως νεοεισερχομένου επαγγελματία στον αγροτικό τομέα και να τη διατηρήσει για τέσσερα έτη μετά το έτος ολοκλήρωσης του επιχειρηματικού τους σχεδίου.
 • Ο δικαιούχος να πετύχει τον ποσοτικό στόχο της αύξησης της τυπικής απόδοσης της εκμετάλλευσης κατά τουλάχιστον 20% σε σχέση με την τυπική απόδοση της αρχικής κατάστασης.
 • Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρησιακού σχεδίου να λαμβάνει ο νέος γεωργός συμβουλές από πιστοποιημένο πάροχο γεωργικών συμβουλών.
 • Όσοι νέοι γεωργοί δεν διαθέτουν τίτλο σπουδών / πτυχίο γεωτεχνικής κατεύθυνσης, τουλάχιστον επιπέδου 3 του εθνικού πλαισίου προσόντων ή βεβαίωση – πιστοποιητικό παρακολούθησης πιστοποιημένου προγράμματος γεωτεχνικής κατάρτισης από πιστοποιημένο φορέα τουλάχιστον 250 ωρών, θα πρέπει να αποκτήσουν επαγγελματική εκπαίδευση εντός 36 μηνών από την ημερομηνία ένταξής του, παρακολουθώντας εκπαιδευτικά προγράμματα διάρκειας τουλάχιστον 250 ωρών που παρέχονται από πιστοποιημένους παρόχους επαγγελματικής γεωργικής εκπαίδευσης.

Κριτήρια βαθμολόγησης
 
 • εκπαιδευτικό επίπεδο
 • βιολογική παραγωγή
 • συμμετοχή σε οργάνωση παραγωγών
 • σύναψη συμβολαίων για τη διάθεση της παραγωγής
 • συμμετοχή σε εργαλείο διαχείρισης κινδύνου
 • περιοχή εγκατάστασης της γεωργικής εκμετάλλευσης με βάση τα χωρικά της χαρακτηριστικά (βλ. ενδεικτικά ορεινότητα, νησιωτικός χαρακτήρας, πληθυσμιακή πυκνότητα)
 • τομεακός και διαθρωτικός προσανατολισμός της εκμετάλλευσης.

Δείτε εδώ τα ενεργά και τα αναμενόμενα επενδυτικά προγράμματα.

Για να μπορείτε απλά και γρήγορα να ενημερώνεστε, σχετικά με τις διαθέσιμες χρηματοδοτικές ενισχύσεις και να εντοπίσετε το κατάλληλο πρόγραμμα για την επιχείρηση σας εγγραφείτε στο Newsletter της Growplan.

Εάν σας ενδιαφέρει το συγκεκριμένο πρόγραμμα συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος της εταιρείας μας.
 
 
Αποθήκευση Προγράμματος
ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
topbar