image
image
ΕΛ
EN
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΛΑΔΟΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
image
Αναγνώριση & Συμβουλευτική Συλλογικών Σχημάτων
Αναγνώριση και Διαχείριση Συνεταιρισμών, Ομάδων & Οργανώσεων Παραγωγών....
image
Υποβολή Επενδυτικών Προγραμμάτων
Προετοιμασία και υποβολή προτάσεων σε προγράμματα χρηματοδοτικών ενισχύσεων...
ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
BLOG
ΚΑΡΙΕΡΑ
main_title_icon
Θέλεις να ενημερώνεσαι άμεσα;
espa
espa
Π3-75.1 – Εγκατάσταση γεωργών νεαρής ηλικίας

Π3-75.1 – Εγκατάσταση γεωργών νεαρής ηλικίας

Αποθήκευση Προγράμματος
Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης: 7'
Κατά την περίοδο εφαρμογής του Στρατηγικού Σχεδίου προβλέπεται η έκδοση δύο προκηρύξεων το 2024 και το 2026-2027

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι για την ένταξη στο Πρόγραμμα είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εμπίπτουν στον Ορισμό του νέου γεωργού (σε ηλικία):

Α) Φυσικά Πρόσωπα:
 • Ηλικία: έως και 40 ετών (πριν την ημερομηνία των 41ων γενεθλίων).
 • Αρχηγός γεωργικής εκμετάλλευσης: Εγκαθίσταται ως αρχηγός γεωργικής εκμετάλλευσης, όπου αρχηγός γεωργικής εκμετάλλευσης νοείται το φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, είναι κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης και είναι νομικά (αστική ευθύνη) και οικονομικά (φορολογική ευθύνη) υπεύθυνο για την κανονική λειτουργία της (αστική και φορολογική ευθύνη διαχείρισης).
 • Εκπαιδευτικά προσόντα: Κατ’ ελάχιστο, επίπεδο γνώσεων 4 (Επαγγελματική Σχολή ή Λύκειο), είτε εκπαίδευση γεωτεχνικής κατεύθυνσης (κατ’ ελάχιστο 150 ωρών) που δεν αποτελεί μέρος πιστοποιητικού ή διπλώματος (μη τυπικής εκπαίδευσης - βεβαίωση από την αρμόδια αρχή) και επίπεδο γνώσεων επιπέδου 2 (απολυτήριο γυμνασίου).
 • Επαγγελματικά προσόντα /δεξιότητες/ικανότητες: Εάν δεν καλύπτονται τα ελάχιστα εκπαιδευτικά προσόντα οι υποψήφιοι δικαιούχοι πρέπει να διαθέτουν επαγγελματικά προσόντα ως εξής: Άσκηση του επαγγέλματος του αγρεργάτη με πλήρη απασχόληση επί τρία συναπτά έτη ή επί ισοδύναμο χρονικό διάστημα με μειωμένο ωράριο, κατά την τελευταία δεκαετία (πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από αρμόδια αρχή, δελτία μισθοδοσίας ή εργόσημο ή άλλα σχετικά έγγραφα, εφόσον διευκρινίζουν σαφώς τις επαγγελματικές δραστηριότητες) και επίπεδο γνώσεων επιπέδου 2 (απολυτήριο γυμνασίου).
Β) Νομικά πρόσωπα:

Τα νομικά πρόσωπα πρέπει να ανήκουν κατά κύριο λόγο σε νέο γεωργό (ο νέος γεωργός μετέχει στο κεφάλαιο του νομικού προσώπου τουλάχιστον κατά 51%). Στο πρόσωπο του νέου γεωργού πρέπει να συντρέχουν όλες οι ανωτέρω προϋποθέσεις των φυσικών προσώπων.
 • Ο νέος γεωργός - νόμιμος εκπρόσωπός του νομικού προσώπου, πρέπει να ασκεί τη διαχείριση και είναι νομικά και οικονομικά υπεύθυνος για τη λειτουργία του, έτσι όπως αποδεικνύεται με κατάλληλα νομιμοποιητικά έγγραφα ανάλογα με τη νομική μορφή του νομικού προσώπου. Ενδεικτικά νομιμοποιητικά έγγραφα είναι η συμβολαιογραφική πράξη σύστασης, το καταστατικό του νομικού προσώπου και όποιο άλλο έγγραφο συνδέεται με τη λειτουργία και το σκοπό του.
 • Ο δικαιούχος πρέπει είναι μόνιμος κάτοικος σε κάποια από τις περιοχές εφαρμογής του μέτρου
 • Ο δικαιούχος πρέπει να είναι ιδιοκτήτης ή διαχειριστής για πρώτη φορά αυτόνομης και ανεξάρτητης γεωργικής- κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης (ιδιόκτητο ζωικό κεφάλαιο) η τυπική απόδοση (standard output) να υπερβαίνει τα κατ’ ελάχιστον όρια που προσδιορίζονται στο εθνικό θεσμικό πλαίσιο.

Πρώτη Εγκατάσταση

Η για πρώτη φορά εγκατάσταση νοείται η για πρώτη φορά ενασχόληση με τη γεωργία από τα φυσικά πρόσωπα νέους γεωργούς και δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 24 μήνες που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης.
Στην περίπτωση στήριξης μέσω χρηματοδοτικού εργαλείου, ως αίτηση στήριξης εννοείται η αίτηση που θα υποβάλει ο τελικός αποδέκτης προς ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό για την παροχή δανείου μέσω του χρηματοδοτικού εργαλείου.
Συνδέεται, για τα φυσικά πρόσωπα, με την εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως αγρότης νεοεισερχόμενος στον αγροτικό τομέα και για τα νομικά πρόσωπα, την ανάληψη της αρχηγίας - διαχείρισης από φυσικό πρόσωπο νέο γεωργό και την εγγραφή του νομικού προσώπου ως κατόχου αγροτικής εκμετάλλευσης.

Τυπική απόδοση


Η τυπική απόδοση της δήλωσης ΟΣΔΕ του τελευταίου έτους θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίσο των:
 • 12.000 ευρώ εφόσον η μόνιμη κατοικία του αρχηγού της εκμετάλλευσης είναι στην ηπειρωτική χώρα, την Κρήτη και την Εύβοια.
 • 10.000 ευρώ εφόσον η μόνιμη κατοικία του αρχηγού της εκμετάλλευσης είναι σε νησιά με πληθυσμό άνω των 3.100 κατοίκων, πλην Κρήτης και Εύβοιας.
 • 8.000 ευρώ εφόσον η μόνιμη κατοικία του αρχηγού της εκμετάλλευσης είναι σε νησιά με πληθυσμό μικρότερο ή ίσο των 3.100 κατοίκων.

Υποχρεώσεις
 
 • Κατά τη διάρκεια υλοποίησης, το φυσικό πρόσωπο να υπαχθεί εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και να παραμείνει σε αυτό, όπως θα εξειδικευθεί στο εθνικό θεσμικό πλαίσιο.
 • Κατά τη διάρκεια υλοποίησης, να υποβάλλεται κάθε έτος δήλωση στο ΟΣΔΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εθνικό θεσμικό πλαίσιο.
 • Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρησιακού σχεδίου να λαμβάνει ο νέος γεωργός συμβουλές από πιστοποιημένο πάροχο γεωργικών συμβουλών, χωρίς να είναι απαραίτητο για την πληρωμή της β δόσης της προκήρυξης του 2021.
 • Όσοι νέοι γεωργοί δεν διαθέτουν τίτλο σπουδών / πτυχίο γεωτεχνικής κατεύθυνσης, τουλάχιστον επιπέδου 3 του εθνικού πλαισίου προσόντων ή βεβαίωση – πιστοποιητικό παρακολούθησης πιστοποιημένου προγράμματος γεωτεχνικής κατάρτισης από πιστοποιημένο φορέα τουλάχιστον 250 ωρών, θα πρέπει να αποκτήσουν επαγγελματική εκπαίδευση εντός 36 μηνών από την ημερομηνία ένταξής του, παρακολουθώντας εκπαιδευτικά προγράμματα διάρκειας τουλάχιστον 250 ωρών που παρέχονται από πιστοποιημένους παρόχους επαγγελματικής γεωργικής εκπαίδευσης.

Κριτήρια βαθμολόγησης
 • εκπαιδευτικό επίπεδο
 • βιολογική παραγωγή
 • συμμετοχή σε οργάνωση παραγωγών
 • σύναψη συμβολαίων για τη διάθεση της παραγωγής
 • συμμετοχή σε εργαλείο διαχείρισης κινδύνου
 • περιοχή εγκατάστασης της γεωργικής εκμετάλλευσης με βάση τα χωρικά της χαρακτηριστικά (βλ. ενδεικτικά ορεινότητα, νησιωτικός χαρακτήρας, πληθυσμιακή πυκνότητα)
 • τομεακός και διαθρωτικός προσανατολισμός της εκμετάλλευσης.

Μορφή στήριξης

1. Στήριξη υπό μορφή επιχορήγησης

Η στήριξη με το κατ’ αποκοπή ποσό επιχορήγησης παρέχεται για την πρώτη εγκατάστασή νέων γεωργών κατόπιν υποβολής και έγκρισης σχετικού επιχειρηματικού σχεδίου με την καταβολή της τελευταίας δόσης να σχετίζεται με την ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου και την επίτευξη των συναφών στόχων και δεσμεύσεων.

2. Στήριξη υπό μορφή χρηματοδοτικών εργαλείων

Η στήριξη με χρηματοδοτικό εργαλείο θα έχει τη μορφή παροχής εγγύησης για καταβολή δανείου και κατ’ αποκοπή ποσού τα οποία θα παρέχονται υποχρεωτικά και τα δυο μαζί. Οι δύο μορφές στήριξης θα συνδυάζονται σε μία ενιαία πράξη.

Ποσό ενίσχυσης

Το ποσό ενίσχυσης παρέχεται υπό την μορφή κεφαλαίου μη επιστρεπτέας ενίσχυσης ή χρηματοδοτικού εργαλείου, που συνδυάζεται υποχρεωτικά με μη επιστρεπτέα ενίσχυση σε μία ενιαία πράξη.
Όσον αφορά στη μη επιστρεπτέα ενίσχυση (κατ’ αποκοπή ποσό), αυτή δεν συνδέεται με συγκεκριμένες δαπάνες αλλά με την επίτευξη συγκεκριμένων ποσοτικών στόχων και διαμορφώνεται από 30.000 € έως και 42.500 € ανά δικαιούχο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), και ειδικότερα:
Το βασικό ποσό ενίσχυσης θα είναι 30.000 για γεωργικές εκμεταλλεύσεις που θα έχουν (στη μελλοντική κατάσταση) φυτική – μικτή παραγωγική κατεύθυνση.
Το ποσό αυτό θα διαμορφώνεται έως και 42.500 € με βάση τα εξής:
 • αύξηση κατά 2.500 € εφόσον η περιοχή μόνιμης κατοικίας των αρχηγών των εκμεταλλεύσεων βρίσκεται σε περιοχές ορεινές ή μειονεκτικές ή σε μικρά νησιά (νησιά με πληθυσμό έως και 3.100 κατοίκους) και σε περιφερειακές ενότητες με πληθυσμιακή πυκνότητα μικρότερη η ίση των 35 κατοίκων ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο με βάση την απογραφή πληθυσμού του 2021 ή συνδυασμό αυτών των κατηγοριών περιοχών) ή συνδυασμός αυτών των κατηγοριών περιοχών,
 • αύξηση κατά 10.000 € για ζωική παραγωγική κατεύθυνση (στη μελλοντική κατάσταση) της εκμετάλλευσης.
Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση καταβάλλεται με την ένταξη του νέου γεωργού στο μέτρο και αντιστοιχεί στο 70% της συνολικής ενίσχυσης, και το υπολειπόμενο 30% με την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου.
Στην περίπτωση ενίσχυσης που παρέχεται μέσω χρηματοδοτικού εργαλείου, που συνδυάζεται υποχρεωτικά με μη επιστρεπτέα ενίσχυση σε μία ενιαία πράξη, το δάνειο που παρέχεται μέσω του χρηματοδοτικού εργαλείου μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για επενδύσεις στην εκμετάλλευση του τελικού αποδέκτη, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς γης. Η δαπάνη για την αγορά γης μπορεί να ανέρχεται ακόμη και στο 100% του ύψους του δανείου.
Το χρηματοδοτικό εργαλείο θα χορηγεί στήριξη η οποία θα περιλαμβάνει σε μία ενιαία πράξη κεφάλαιο μη επιστρεπτέας ενίσχυσης (κατ’ αποκοπή ποσό) και παροχή εγγύησης για καταβολή δανείου. Το συνολικό ύψος της στήριξης (άθροισμα του κατ’ αποκοπή ποσού και του ακαθάριστου ισοδύναμου επιχορήγησης) δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις 100.000 €.

Προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός των 2 δράσεων ανέρχεται σε 590.000.000 ευρώ εκ των οποίων 130.000.129 ευρώ θα δοθούν σε ανειλημμένες υποχρεώσεις (Β' δόσεις)

Εκτιμώμενη προκήρυξη

Εντός του 2024.
 
Δείτε εδώ τα ενεργά και τα αναμενόμενα επενδυτικά προγράμματα.

Για να μπορείτε απλά και γρήγορα να ενημερώνεστε, σχετικά με τις διαθέσιμες χρηματοδοτικές ενισχύσεις και να εντοπίσετε το κατάλληλο πρόγραμμα για την επιχείρηση σας εγγραφείτε στο Newsletter της Growplan.

Εάν σας ενδιαφέρει το συγκεκριμένο πρόγραμμα συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος της εταιρείας μας.
 
 
Αποθήκευση Προγράμματος
ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
topbar