image
image
ΕΛ
EN
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΛΑΔΟΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
image
Αναγνώριση & Συμβουλευτική Συλλογικών Σχημάτων
Αναγνώριση και Διαχείριση Συνεταιρισμών, Ομάδων & Οργανώσεων Παραγωγών....
image
Υποβολή Επενδυτικών Προγραμμάτων
Προετοιμασία και υποβολή προτάσεων σε προγράμματα χρηματοδοτικών ενισχύσεων...
ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
BLOG
ΚΑΡΙΕΡΑ
main_title_icon
Θέλεις να ενημερώνεσαι άμεσα;
espa
espa
Μείωση της ρύπανσης του νερού - Απονιτροποίηση

Μείωση της ρύπανσης του νερού - Απονιτροποίηση

Αποθήκευση Προγράμματος
Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης: 6'
Η δράση που είναι περισσότερο γνωστή ως "Απονιτροποίηση" θα εφαρμοστεί στο μεγαλύτερο μέρος των εντατικά καλλιεργούμενων εκτάσεων της χώρας με στόχο την μεγιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτελέσματος.
 
Δικαιούχοι
 
Φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής γης και εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.
 
Οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο της δράσης είναι πενταετούς διάρκειας και εφαρμόζονται σε σταθερά αγροτεμάχια καθ' όλη τη διάρκεια της πενταετίας (αφορά αροτραίες καλλιέργειες)..
Οι δεσμεύσεις που δύνανται να εφαρμοστούν στο πλαίσιο της δράσης είναι οι παρακάτω:
 
Α. Αγρανάπαυση γεωργικής έκτασης που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 30% της αρδεύσιμης έκτασης.
 
Β. Ξηρική αμειψισπορά που εφαρμόζεται τουλάχιστον στο 30% της αρδεύσιμης έκτασης (αφορά αροτραίες καλλιέργειες). Ως καλλιέργειες αμειψισποράς εγκαθίστανται καλλιέργειες που παραδοσιακά καλλιεργούνται ως ξηρικές.
 
Γ. Χλωρά λίπανση με φυτά εδαφοκάλυψης στις δενδροκαλλιέργειες που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 20% της αρδεύσιμης έκτασης (αφορά δενδρώδεις καλλιέργειες).
Τα είδη που χρησιμοποιούνται είναι είτε χειμερινά ψυχανθή είτε μίγματα χειμερινών ψυχανθών με σιτηρά, αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια του χειμώνα και ενσωματώνονται στο έδαφος περί τα τέλη χειμώνα - αρχές άνοιξης. Στο τμήμα της έκτασης στο οποίο εφαρμόζεται χλωρά λίπανση, απαγορεύεται η χρήση αζωτούχων λιπασμάτων και κοπριάς.
 
Από τα υφιστάμενα Προγράμματα Δράσης των ευπρόσβλητων από τα νιτρικά ζωνών, δενδρώδεις καλλιέργειες περιέχονται στα ακόλουθα:
  • Αργολικό πεδίο: Εσπεριδοειδή, Ελιά, Βερικοκιά
  • Λεκάνη Πηνειού Ηλείας: Ελιά
  • Κάμπος Θεσσαλονίκης – Πέλλας - Ημαθίας: Ροδακινιά, Μηλιά, Αχλαδιά
  • Πεδιάδα Άρτας - Πρέβεζας: Εσπεριδοειδή, Ελιά
 
Δ. Παρυδάτια ζώνη ανάσχεσης πλάτους τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων, κατά μέσο όρο, σε αρδεύσιμα αγροτεμάχια που εφάπτονται με επιφανειακά ύδατα (ποτάμια, υδατορέματα, λίμνες κ.α.) (αφορά αροτραίες καλλιέργειες).
 
Είδος στήριξης

Οι ενισχύσεις αποζημιώνουν τους δικαιούχους για το διαφυγόν εισόδημα ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που αναλήφθησαν

Επιλέξιμες δαπάνες

Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως για να αποζημιώνουν τους δικαιούχους:
 
  • για το διαφυγόν εισόδημα ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που αναλήφθησαν,
  • για το πρόσθετο κόστος που συνίσταται στο κόστος της χλωράς λίπανσης και των εργαστηριακών αναλύσεων της δέσμευσης «Χλωρά λίπανση με φυτά εδαφοκάλυψης στις δενδροκαλλιέργειες», και στο κόστος των φυτών εδαφοκάλυψης για τα υπό αγρανάπαυση αγροτεμάχια με κλίση μεγαλύτερη του 8% για τους δικαιούχους της δέσμευσης «Αγρανάπαυση γεωργικής έκτασης που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 30% της αρδεύσιμης έκτασης»
  • για το κόστος συναλλαγής που συνίσταται στην κατάρτιση του «Σχεδίου Διαχείρισης Εισροών» για τους δικαιούχους που αναλαμβάνουν τη δέσμευση «Χλωρά λίπανση με φυτά εδαφοκάλυψης στις δενδροκαλλιέργειες.»
 
Όροι επιλεξιμότητας
 
Τα αγροτεμάχια, της εκμετάλλευσης που θα ενταχθεί στο πρόγραμμα, πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
  • Να είναι δηλωμένα στην πλέον πρόσφατη δήλωση ΟΣΔΕ του ενδιαφερόμενου ως αρδεύσιμα. Όσον αφορά τη δέσμευση «Χλωρά λίπανση με φυτά εδαφοκάλυψης στις δενδροκαλλιέργειες» τα προς ένταξη αγροτεμάχια θα πρέπει να είναι δηλωμένα στην πλέον πρόσφατη ΕΑΕ του ενδιαφερόμενου με επιλέξιμη για τη δέσμευση καλλιέργεια (δενδρώνες).
  • Τα προς ένταξη αγροτεμάχια βρίσκονται εντός της περιοχής παρέμβασης της αντίστοιχης δέσμευσης.
  • Να κατέχονται νόμιμα καθ’ όλη την περίοδο της δέσμευση.
 
 
(Ισχύοντα) ποσά και ποσοστά στήριξης
 
Τα ποσά στήριξης σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης υπολογισμού του ύψους ενίσχυσης είναι τα ακόλουθα:
 
Α. Αγρανάπαυση γεωργικής έκτασης που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 30% της αρδεύσιμης έκτασης. Τα ύψη ενίσχυσης σε €/στρ./έτος παρουσιάζονται στον κάτωθι Πίνακα.
 
Ομάδα Καλλιέργειας Μακεδονία, Θράκη Θεσσαλία Ήπειρος, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Δ.Ελλάδα Στερεά Ελλάδα, Αττική, Ν.Αιγαίου, Κρήτη
Αραβόσιτος 43,5 45,1 53,4 50,2
Ζαχαρότευτλα 60,0 50,2 50,2 50,2
Κηπευτικά 60,0 60,0 60,0 60,0
Βαμβάκι 60,0 60,0 60,0 60,0
 
 
Για τους δικαιούχους της δέσμευσης με υπό αγρανάπαυση αγροτεμάχια με κλίση μεγαλύτερη του 8%, στο ύψος ενίσχυσης του παραπάνω πίνακα προστίθεται ενίσχυση ύψους 7 €/στρ./έτος και μέχρι του ορίου των 60€/στρ./έτος, για την κάλυψη του πρόσθετου κόστους των φυτών εδαφοκάλυψης.
 
Β. Ξηρική αμειψισπορά που εφαρμόζεται τουλάχιστον στο 30% της αρδεύσιμης έκτασης. Ως καλλιέργειες αμειψισποράς εγκαθίστανται καλλιέργειες που παραδοσιακά καλλιεργούνται ως ξηρικές. Τα ύψη ενίσχυσης σε €/στρ./έτος παρουσιάζονται στον κάτωθι Πίνακα.
 
Ομάδα Καλλιέργειας Μακεδονία, Θράκη Θεσσαλία Ήπειρος, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Δ.Ελλάδα Στερεά Ελλάδα, Αττική, Ν.Αιγαίου, Κρήτη
Αραβόσιτος 29,1 30,7 38,9 35,7
Ζαχαρότευτλα 46,4 35,7 35,7 35,7
Κηπευτικά 60,0 60,0 60,0 60,0
Βαμβάκι 60,0 51,3 55,3 60,0
Ηλίανθος 31,7 31,6 32 32,2


Γ. Χλωρά λίπανση με φυτά εδαφοκάλυψης στις δενδροκαλλιέργειες που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 20% της αρδεύσιμης έκτασης. Τα ύψη ενίσχυσης σε €/στρ./έτος παρουσιάζονται στον κάτωθι Πίνακα.
 
Ομάδα Καλλιέργειας Μακεδονία, Θράκη Θεσσαλία Ήπειρος, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Δ.Ελλάδα Στερεά Ελλάδα, Αττική, Ν.Αιγαίου, Κρήτη
Εσπεριδοειδή 28,6 28,6 28,6 28,6
Ελιά 46,6 46,6 46,6 46,6
Ροδακινιά - Βερικοκιά 33,1 33,1 33,1 33,1
Μηλιά - Αχλαδιά 20,2 20,2 20,2 20,2
 
Δ. Ζώνη ανάσχεσης πλάτους τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων, κατά μέσο όρο, σε αγροτεμάχια που γειτνιάζουν με επιφανειακά νερά. Αποζημιώνεται η απώλεια εισοδήματος για τα 4 από τα 5 μέτρα πλάτους της ζώνης ανάσχεσης, δεδομένου ότι στο πλαίσιο της πολλαπλής συμμόρφωσης απαγορεύεται η καλλιέργεια σε απόσταση μικρότερη του ενός μέτρου από τις όχθες υδατορεμάτων και λοιπών υδάτινων όγκων (γραμμή βάσης).
 
Το ύψος ενίσχυσης (απώλεια εισοδήματος) υπολογίζεται από τον τύπο
Ύψος ενίσχυσης (€/Ha/έτος) = (έκταση ζώνης ανάσχεσης πλάτους 4 μέτρων/ ενταγμένη έκταση) x Τυπικό Ακαθάριστο Κέρδος (ΤΑΚ).
 
Το ύψος ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 60€/στρ./έτος.

 
Βαθμολογία
 
Αρχή κριτηρίου αξιολόγησης Α/Α Κριτήριο Μοριοδότηση (Κλίμακα 0-100)
Υπόγεια υδατικά συστημάτα με κακή ποιοτική (χημική) κατάσταση. 1.1 Συνολική υπό ένταξη γεωργική γη (Ηa) σε υπόγεια υδατικά συστήματα με κακή ποιοτική (χημική) κατάσταση (0-10=10, 11=11,…, 99=99, >100=100) 0-100
Εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται σε προστατευόμενη περιοχή (περιοχές NATURA, θεσμοθετημένες περιοχές εθνικών πάρκων). 1.2 Συνολική υπό ένταξη γεωργική γη (Ηa) που βρίσκεται εντός προστατευόμενης περιοχής (περιοχές NATURA, θεσμοθετημένες περιοχές εθνικών πάρκων). (0-10=2,
10,1-20=4,…, >90,1=20)
0-20
 

Κατεβάστε απο εδώ το Ενημερωτικό Φυλλάδιο.

Εάν σας ενδιαφέρει το συγκεκριμένο πρόγραμμα συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος της εταιρείας μας 
Αποθήκευση Προγράμματος
ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
topbar