image
image
ΕΛ
EN
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΛΑΔΟΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
image
Αναγνώριση & Συμβουλευτική Συλλογικών Σχημάτων
Αναγνώριση και Διαχείριση Συνεταιρισμών, Ομάδων & Οργανώσεων Παραγωγών....
image
Υποβολή Επενδυτικών Προγραμμάτων
Προετοιμασία και υποβολή προτάσεων σε προγράμματα χρηματοδοτικών ενισχύσεων...
ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
BLOG
ΚΑΡΙΕΡΑ
main_title_icon
Θέλεις να ενημερώνεσαι άμεσα;
espa
espa
Δασώσεις

Δασώσεις

Αποθήκευση Προγράμματος
Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης: 5'
Μέτρο 8.1 – στήριξη για δάσωση/δημιουργία δασικών εκτάσεων

Η δράση θα συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος στην επέκταση και βελτίωση των δασικών πόρων και κατ΄ επέκταση στην ενίσχυση της αντιδιαβρωτικής, αντιπλημμυρικής και αντιπυρικής προστασίας, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, την άμβλυνση των κλιματικών μεταβολών, την προσαρμογή στις κλιματικές μεταβολές, στη ρύθμιση της ποιότητας και ποσότητας υδάτων την αποκατάσταση των πιλοτικών ερημοποιημένων περιοχών, την ενίσχυση της φυσικής αναγέννησης σε ορισμένες περιοχές.

Εφαρμόζονται οι παρακάτω ελάχιστες περιβαλλοντικές απαιτήσεις:
 • κατάλληλη επιλογή των ειδών που θα φυτευτούν
 • η επιλογή ειδών, ποικιλιών, οικοτύπων και προέλευσης δένδρων λαμβάνει υπόψη την ανάγκη ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή και στις φυσικές καταστροφές και τις κλιματικές συνθήκες,
 •  κατάλληλη επιλογή ειδών σε περιπτώσεις περιβαλλοντικής υποβάθμισης.
Η στήριξη παρέχεται μέσω επιχορήγησης του Άρθρου 67 του Καν.1303/13


Δικαιούχοι

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι:
 • Διαχειριστές δημόσιας γης
 • Διαχειριστές ιδιωτικής γης
 • Ενώσεις διαχειριστών ιδιωτικής ή δημόσιας γης.

Επιλέξιμες δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν 3 κατηγορίες δαπανών:

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΑΣΩΣΗΣ (εγκατάσταση φυτείας)
 • Εδαφολογική ανάλυση
 •  Σύνταξη μελέτης δάσωσης
 • Κατεργασία εδάφους
 • Προμήθεια φυταρίων/πολλαπλασιαστικού υλικού
 • Διάνοιξη λάκκων φύτευσης
 • Εγκατάσταση τριτεύοντος αρδευτικού δικτύου
 • Φύτευση βολοφύτων ή γυμνορίζων φυτών
 • Λίπανση φυτών
 • Υλικά και εργασίες περίφραξης
 • Άρδευση φυτών
 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (μόνο για ιδιώτες διαχειριστές γης, εξαιρούνται τα είδη populous και salix)
 • Προμήθεια φυταρίων
 • Διάνοιξη λάκκων φύτευσης με εργάτες σε έδαφος
 • Διαμόρφωση λεκάνης συγκράτησης νερού
 • Άρδευση φυτών
 • Λίπανση φυτών
 • Φρεζάρισμα εδάφους
 • Βοτάνισμα και σκάλισμα
 • Καλλιεργητικές φροντίδες
 • Επαναφύτευση φυταρίων που η φύτευση τους απέτυχε λόγω ξηροθερμικών συνθηκών ή άλλων αντίξοων κλιματικών συνθηκών (ξηρασία, πυρκαγιές, ή άλλες καταστροφές) έως ποσοστό 20%. Το κόστος βασίζεται σε δεδομένα των προηγούμενων ετών. Σε περίπτωση που το ποσοστό υπερβαίνει το 20% η ζημιά δύναται να καλυφθεί από το Μέτρο 8.4.
 • Αραιώσεις
Το κόστος συντήρησης δίνεται για χρονική περίοδο έως οκτώ έτη.


ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Ενισχύσεις με τη μορφή ετήσιας πριμοδότησης ανά εκτάριο δύναται επίσης να χορηγούνται για την κάλυψη του κόστους διαφυγόντων γεωργικών εισοδημάτων, σε περίπτωση που έχουμε δάσωση γεωργικής γης. Το κόστος για την απώλεια εισοδήματος δίνεται έως 12 έτη.


Όροι επιλεξιμότητας
 
 • Υποβολή μελέτης δάσωσης
 • Η εγκατάσταση φυτειών με περίτροπο χρόνο μικρότερο των 8 ετών απαγορεύεται.
 • Δάσωση σε περιοχή εντός του δικτύου Natura 2000 επιτρέπεται μόνον εφόσον είναι συμβατή με τους διαχειριστικούς στόχους αυτής.
 • Ελάχιστο επιλέξιμο μέγεθος της έκτασης για την ένταξη στο υπομέτρο ορίζονται τα 5 στρέμματα (0,5 ha), με απαραίτητη προϋπόθεση η ελάχιστη έκταση να είναι ενιαία (μία η έκταση και όχι περισσότερα τμήματα συνολικής έκτασης 5 στρεμμάτων), με εξαίρεση τις περιπτώσεις που έχουμε φυσική αναγέννηση.


Μέτρο 8.2 – στήριξη για την εγκατάσταση και συντήρηση γεωργοδασοκομικών συστημάτων.

Τα γεωργοδασοκομικά (αγροδασικά) συστήματα αποτελούν μια παραδοσιακή μορφή χρήσης της γης στην Ελλάδα, ιδιαίτερα στις ημιορεινές και ορεινές περιοχές.

Δασογεωργικά ονομάζονται τα συστήματα που συνδυάζουν την παρουσία δέντρων και γεωργικών καλλιεργειών στην ίδια επιφάνεια (στο ίδιο χωράφι). Τα τελευταία χρόνια έχει διαπιστωθεί ότι η αναβάθμιση και η επέκταση αυτών των συστημάτων μπορεί να βοηθήσει τη διατήρηση της καλής κατάστασης των εδαφών, της βιοποικιλότητας και του αγροτικού τοπίου.

Σε ένα τέτοιο σύστημα τα δέντρα θα πρέπει να φυτεύονται σε γραμμές με ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους μεγαλύτερη από 10 μέτρα, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούνται γεωργικά μηχανήματα. Η απόσταση μεταξύ των δέντρων στην ίδια γραμμή θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 4 μέτρα.

Εντούτοις, δέντρα μπορούν να φυτεύονται και στα όρια του χωραφιού σε μορφή φυτοφράκτη, για να προστατευτεί η γεωργική καλλιέργεια από τον άνεμο και να δημιουργηθεί μια ζώνη που θα υποστηρίζει την άγρια ζωή. Ο μέγιστος αριθμός δέντρων που θα εγκατασταθούν δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 250 δέντρα στο εκτάριο.

Δασολιβαδικά ονομάζονται τα συστήματα που συνδυάζουν την παρουσία δέντρων και λιβαδικών φυτών/ζώων στην ίδια επιφάνεια. Απαντούν σε πολλές περιοχές της χώρας από την πεδινή μέχρι και την ορεινή ζώνη.

Επειδή τα συστήματα αυτά είναι εκτατικά και τα είδη των φυτών και ζώων που συμμετέχουν είναι προσαρμοσμένα στις Μεσογειακές συνθήκες, ενώ πολύ συχνά αξιοποιούν περιοχές όχι κατάλληλες για καλλιέργεια (λοφώδεις, ημι-ξηρές, σε μεγάλες κλίσεις, σε υψηλό υψόμετρο), η αναβάθμιση και επέκταση τους είναι πολύ σημαντική για την ανακύκλωση των θρεπτικών, την προστασία του εδάφους και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.

Η ελάχιστη πυκνότητα μπορεί να είναι στα 5 δέντρα/εκτάριο και η μέγιστη επιλέξιμη στα 40 δέντρα/εκτάριο ανάλογα με την κλίση, το είδος των δέντρων και τις κλιματικές αλλαγές.


Ποσοστό στήριξης

Η στήριξη παρέχεται μέσω επιχορήγησης του Άρθρου 67 του Καν.1303/13 και θα ανέρχεται στο 80% των επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών για την εγκατάσταση του συστήματος και ως το 100% της ετήσιας πριμοδότησης για τη συντήρηση του συστήματος.


Δικαιούχοι

Οι δικαιούχοι είναι:
 • Ιδιώτες κάτοχοι και διαχειριστές γης, φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και ενώσεις τους,
 • Δήμοι ή ενώσεις δήμων, κάτοχοι και διαχειριστές γης

Επιλέξιμες Δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες για το κόστος εγκατάστασης είναι:
 • Εδαφολογική ανάλυση,
 • Γεωργοδασοκομική μελέτη
 • Βελτίωση εδάφους,
 • Προετοιμασία χώρου εγκατάστασης (π.χ. άνοιγμα λάκκων, φύτευση, υποστύλωση κλπ)
 • Προμήθεια φυταρίων
 • Δαπάνες άρδευσης, λίπανσης
 • Προστατευτικοί σωλήνες,
 • Εγκατάσταση σκιάστρων και ποτιστρών
 • Περίφραξη
Το κόστος εγκατάστασης είναι επιλέξιμο με την προϋπόθεση ότι έχει γίνει η εγκατάσταση στο πλαίσιο του μέτρου

Οι επιλέξιμες δαπάνες για το κόστος συντήρησης είναι:
 • Άρδευση
 • Δαπάνες για φυτοπροστασία
 • Λίπανση
 • Πότισμα
 • Καλλιεργητικές φροντίδες
 • Συντήρηση εξοπλισμού προστασίας (όπως φράκτες ή προστατευτικοί σωλήνες κλπ)
Το κόστος συντήρησης είναι επιλέξιμο μόνο στην περίπτωση που στο μέτρο έχει ενταχθεί και το κόστος εγκατάστασης.

Συντήρηση του Αγροδασικού συστήματος για μέγιστη περίοδο πέντε ετών, με ετήσια ενίσχυση ανά δασωμένο εκτάριο.

Δείτε εδώ τα ενεργά και τα αναμενόμενα επενδυτικά προγράμματα.

Για να μπορείτε απλά και γρήγορα να ενημερώνεστε, σχετικά με τις διαθέσιμες χρηματοδοτικές ενισχύσεις και να εντοπίσετε το κατάλληλο πρόγραμμα για την επιχείρηση σας εγγραφείτε στο Newsletter της Growplan.

Εάν σας ενδιαφέρει το συγκεκριμένο πρόγραμμα συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος της εταιρείας μας.

 
 
Αποθήκευση Προγράμματος
ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
topbar