Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων

Η Δράση έχει ως στόχο την στήριξη των κτηνοτρόφων που εκτρέφουν απειλούμενες αυτόχθονες φυλές αγροτικών ζώων και πρόκειται να προκηρυχθεί στα πλαίσια της Νέας ΚΑΠ 2014 - 2020.
 
Οι δικαιούχοι δεσμεύονται για τη διατήρηση ή αύξηση του αριθμού των επιλέξιμων ζώων για μία πενταετία. Επιλέξιμα για ενίσχυση είναι ζώα των αυτόχθονων φυλών που κινδυνεύουν με εξαφάνιση.
 
Η δέσμευση που αναλαμβάνεται στο πλαίσιο της δράσης είναι πενταετούς διάρκειας.
 
Το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής της δράσης καλύπτει όλη τη χώρα.
 
Τομείς παρέμβασης είναι οι φυλές των ζώων ανά περιοχή κατανομής.
 
Δικαιούχοι
 
Φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων οι οποίοι είναι κάτοχοι των φυλών αγροτικών ζώων που απειλούνται με εξαφάνιση και είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.
 
Είδος στήριξης
 
Οι ενισχύσεις αποζημιώνουν τους δικαιούχους για τις πρόσθετες δαπάνες ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που αναλήφθησαν.
 
Επιλέξιμες δαπάνες
 
Οι ενισχύσεις αποζημιώνουν τους δικαιούχους για το διαφυγόν εισόδημα ανά ΜΜΖ διατηρούμενης αυτόχθονης φυλής, ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που ελήφθησαν.
 
Όροι επιλεξιμότητας
 
Οι υποψήφιοι δικαιούχοι πρέπει :
  • Να είναι κάτοχοι απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων που απειλούνται με εξαφάνιση.
  • Να εκτρέφουν ζώα των απειλούμενων φυλών στις συγκεκριμένες περιοχές κατανομής αυτών.
  • Να εκτρέφουν ζώα εγγεγραμμένα στο γενεαλογικό βιβλίο της φυλής στην οποία τα ζώα ανήκουν. Τα γενεαλογικά βιβλία τηρούνται στα αρμόδια Κέντρα Γενετικής Βελτίωσης Ζώων υπό την εποπτεία της Δ/νσης Διαχείρισης Ζωικών Γενετικών Πόρων και Συστημάτων Εκτροφής Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ).
  • Να είναι δηλωμένα στην πλέον πρόσφατη δήλωση ΟΣΔΕ του ενδιαφερόμενου.
 
Επιλέξιμα για ενίσχυση είναι τα κάτωθι:
  • Θηλυκά βοοειδή ηλικίας άνω των έξι (6) μηνών
  • Θηλυκά αιγοπρόβατα ηλικίας άνω του ενός (1) έτους
  • Χοιρομητέρες
  • Αρσενικά και θηλυκά ιπποειδή άνω των έξι (6) μηνών
 
Ποσό επιδότησης
 
Τα ποσά στήριξης σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης υπολογισμού του ύψους ενίσχυσης παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα
 
Είδος εκτροφής Ύψος Ενίσχυσης (€/ΖΜ)
Θηλυκά βοοειδή ηλικίας > 6 μηνών 333
Θηλυκά αιγοπρόβατα ηλικίας >1 έτους 232
Χοιρομητέρες 215
Αρσενικά και θηλυκά ιπποειδή > 6 μηνών 350
 

Εάν σας ενδιαφέρει το συγκεκριμένο πρόγραμμα συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος της εταιρείας μας 


Copyrights © 2015 - Developed And Designed by fedenet