image
image
ΕΛ
EN
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΛΑΔΟΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
image
Αναγνώριση & Συμβουλευτική Συλλογικών Σχημάτων
Αναγνώριση και Διαχείριση Συνεταιρισμών, Ομάδων & Οργανώσεων Παραγωγών....
image
Υποβολή Επενδυτικών Προγραμμάτων
Προετοιμασία και υποβολή προτάσεων σε προγράμματα χρηματοδοτικών ενισχύσεων...
ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
BLOG
ΚΑΡΙΕΡΑ
main_title_icon
Θέλεις να ενημερώνεσαι άμεσα;
espa
espa
Υπομέτρο 5.2: Επενδύσεις αποκατάστασης ζημιών

Υπομέτρο 5.2: Επενδύσεις αποκατάστασης ζημιών

Αποθήκευση Προγράμματος
Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης: 7'
Το καθεστώς ενισχύσεων «Επενδύσεις αποκατάστασης ζημιών» στόχο έχει να στηρίξει την οικονομία των παραγωγών, οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν τις δαπάνες επανόρθωσης των ζημιών, που προκλήθηκαν στη γεωργία και κτηνοτροφία από φυσικές καταστροφές και δυσμενή καιρικά φαινόμενα ή κλιματικά γεγονότα, και να συνεχίσουν ομαλά την παραγωγική τους δραστηριότητα.

Πεδίο και γεωγραφικές περιοχές εφαρμογής
 
Το καθεστώς ενίσχυσης εφαρμόζεται στις ΠΕ Καρδίτσας, Τρικάλων, Λάρισας και Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας που επλήγησαν από την κακοκαιρία Daniel και τις πυρκαγιές του Ιουλίου 2023, την περιοχή του Δήμου Δομοκού της ΠΕ Φθιώτιδας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που επλήγη από την κακοκαιρία Daniel, καθώς και στους Δήμους Αλεξανδρούπολης και Σουφλίου της ΠΕ Έβρου, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που επλήγησαν από την καταστροφική δασική πυρκαγιά του Αυγούστου 2023
 
Δημόσια Δαπάνη
 
Η δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης ανέρχεται στα 45.000.000 €
 
Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας δαπανών

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες, οι οποίες πραγματοποιούνται για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν ως άμεσο επακόλουθο των φυσικών καταστροφών, των δυσμενών κλιματικών φαινομένων ή των καταστροφικών συμβάντων (από εδώ και στο εξής «καταστροφικά αίτια»).
 
Οι δαπάνες προκειμένου να ενισχυθούν θα πρέπει:
 • να αφορούν σε αγροτεμάχια των οποίων η νόμιμη κατοχή, διάρκειας κατ’ ελάχιστον δέκα (10) ετών από το έτος υποβολής της αίτησης στήριξης, ανήκει στο δικαιούχο, ή στην περίπτωση των μελισσοσμηνών η περιοχή στην οποία βρίσκοντουσαν οι κυψέλες κατά την εκδήλωση του καταστροφικού συμβάντος να ήταν εντός της περιγραφόμενης περιοχής εφαρμογής του μέτρου
 • να αφορούν αποκλειστικά την προς στήριξη εκμετάλλευση,
 • να έχουν εύλογο κόστος υλοποίησης,
 • να έχουν υλοποιηθεί μετά την ημερομηνία υποβολής της αναγγελίας ζημιάς και μέχρι την εκπνοή της περιόδου υλοποίησης εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στην πόφαση ένταξης πράξης,
 • να εξυπηρετούν τους σκοπούς για τους οποίους εγκρίθηκαν,
 • να μπορούν να ελεγχθούν και επαληθευτούν, και
 • να μην παρέχουν αδικαιολόγητο πλεονέκτημα σε γεωργική εκμετάλλευση.
   
Δεν κρίνονται επιλέξιμες:
 • δαπάνες που δεν εξυπηρετούν την υλοποίηση της πρότασης ανασύστασης, όπως δαπάνες για την κανονική λειτουργία της εκμετάλλευσης, δαπάνες συντήρησης, αγοράς εφοδίων κλπ,
 • δαπάνες που αποσβένονται εντός του έτους,
 • ΦΠΑ εκτός της περίπτωσης που δεν είναι ανακτήσιμος και λοιπές δημοσιονομικές δαπάνες,
 • δαπάνες αγοράς γης οποιασδήποτε νομικής ή άλλης μορφής (πχ αγροτεμάχιο, οικόπεδο, γήπεδο κλπ) κτιρίων, εγκαταστάσεων, μεταχειρισμένου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού,
 • τόκοι χρέους, εκτός επιχορηγήσεων που δίνονται υπό τη μορφή επιδότησης επιτοκίου ή επιδότησης προμηθειών εγγύησης
 • δαπάνες που υλοποιούνται πριν την εκδήλωση του καταστροφικού συμβάντος,
 • δαπάνες απόσβεσης κατά την έννοια της παραγράφου 3 του άρθρου 69 του Καν. (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
 • δαπάνες αγοράς και φύτευσης ετήσιων φυτών, και
 • δαπάνες αγοράς και φύτευσης πολυετών φυτειών, των οποίων η εγκατάσταση γίνεται με τη χρήση σπόρου.
 
Επιλέξιμες δαπάνες
 
 • Ενισχύονται δαπάνες αποκατάστασης επιλέξιμων ζημιών:
  • για την αποκατάσταση παγίου κεφαλαίου και εξοπλισμού μέσω:
   • της αποκατάστασης υφιστάμενων γεωργικών κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, που είναι σύμφωνη με τις εθνικές και κοινοτικές προδιαγραφές
   • της κατασκευής σύγχρονων γεωργικών κτιρίων και εγκαταστάσεων λόγω
    μετεγκατάστασης που τηρούν τις εθνικές και κοινοτικές προδιαγραφές,
   • της αγοράς καινούργιου σύγχρονου εξοπλισμού
    (σε αντικατάσταση παλαιότερου τύπου)
  • για την ανασύσταση ζωικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων και των
   μελισσοσμηνών, μέσω
   • της αντικατάστασης ζημιωθέντος ζωικού κεφαλαίου,
   • της αγοράς βελτιωμένου ζωικού κεφαλαίου και
  • γενικές δαπάνες, οι οποίες δεν μπορούν να ξεπερνούν το 10% του συνόλου των δαπανών και αφορούν δαπάνες αμοιβών Μηχανικών, Γεωπόνων και διαχειριστικά έξοδα φακέλου.
 • Δαπάνες για την επίτευξη της ενεργειακής αυτονομίας και ανεξαρτησίας των αγροτικών μονάδων, συνδεδεμένων ή μη διασυνδεδεμένων με το δίκτυο, εφόσον προϋπήρχαν.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση δαπανών επίτευξη της ενεργειακής αυτονομίας και ανεξαρτησίας των αγροτικών μονάδων, είναι η ύπαρξη ενισχυόμενων δαπανών αποκατάστασης επιλέξιμων ζημιών για την αποκατάσταση παγίου κεφαλαίου και εξοπλισμού.
Σημειώνεται ότι οι επενδύσεις δαπανών αποκατάστασης επιλέξιμων ζημιών για την αποκατάσταση παγίου κεφαλαίου και εξοπλισμού δεν μπορούν να ξεπερνούν σε δυναμική ζωικού κεφαλαίου την αρχική κατάσταση που προϋπήρχε πριν την εκδήλωση του καταστροφικού συμβάντος
 
Μη επιλέξιμες δαπάνες
 
Δεν ενισχύονται:
 • δαπάνες που δεν εξυπηρετούν την υλοποίηση της πρότασης ανασύστασης, όπως δαπάνες για την κανονική λειτουργία της εκμετάλλευσης, δαπάνες συντήρησης, αγοράς εφοδίων κλπ,
 • ΦΠΑ εκτός της περίπτωσης που δεν είναι ανακτήσιμος και λοιπές δημοσιονομικές δαπάνες,
 • δαπάνες αγοράς γης οποιασδήποτε νομικής ή άλλης μορφής
  (πχ αγροτεμάχιο, οικόπεδο, γήπεδο κλπ) κτιρίων, εγκαταστάσεων, μεταχειρισμένου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού,
 • δαπάνες που υλοποιούνται πριν την αναγγελία ζημιάς και
 • δαπάνες απόσβεσης κατά την έννοια της παραγράφου 3 του άρθρου 69 του Καν. (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Ποσά και ποσοστά στήριξης

Το ποσοστό στήριξης ανέρχεται έως το 100% του ποσού των επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών για πράξεις αποκατάστασης του παραγωγικού δυναμικού, που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα.
Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά παραγωγό θα ανέρχεται έως τις 250.000 ευρώ σε περιπτώσεις μετεγκατάστασης ή ανέγερσης γεωργικών κτιρίων και ατασκευών όταν έχει επέλθει ολοσχερής καταστροφή, ενώ σε περιπτώσεις επιδιόρθωσης υφιστάμενης κτιριακής εγκατάστασης έως τις 100.000 ευρώ.

Προϋποθέσεις ένταξης στο καθεστώς

Δικαιούχοι του καθεστώτος ενίσχυσης μπορούν να κριθούν τα πρόσωπα που:
 • πληρούν τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας
 • να έχουν ενταχθεί σε αναγγελία ζημιάς με την υποβολή και αρχικής αίτησης χορήγησης ενίσχυσης,
 • υποβάλλουν στον τόπο και χρόνο που ορίζονται στην πρόσκληση την αίτηση στήριξης, προκειμένου να ενταχθούν στο καθεστώς,
 • στο πλαίσιο της εγκεκριμένης επενδυτικής πρότασης υλοποιούν δαπάνες που πληρούν τις προϋποθέσεις του καθεστώτος
 • υποβάλλουν αίτηση πληρωμής προκειμένου να πιστοποιηθεί η ορθή εκτέλεση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των δαπανών της επενδυτικής πρότασης και να τους καταβληθεί η αναλογούσα δημόσια οικονομική στήριξη (ενίσχυση),
 • αποδέχονται τη δημοσιοποίηση των προσωπικών τους δεδομένων και τον τρόπο επικοινωνίας που ορίζονται στην πρόσκληση, και
 • αναλαμβάνουν τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην πρόσκληση

Δικαιούχοι φυσικά πρόσωπα

Δικαιούχος του καθεστώτος δύνανται να κριθεί κάθε φυσικό πρόσωπο που την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων στήριξης πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:
 • είναι ενεργός γεωργός εγγεγραμμένος στο ΜΑΑΕ,
 • έχει υποβάλλει Ενιαία Αίτηση Εκμετάλλευσης του έτους υποβολής της στήριξης και του έτους εκδήλωσης του ζημιογόνου αιτίου,
 • είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος,
 • είναι ασφαλιστικά ενήμερος της υποχρεωτικής ασφάλισης του ΕΛ.Γ.Α., έτος 2023
 • είναι νόμιμος κάτοχος της γεωργικής εκμετάλλευσης που υπέστη το ζημιογόνο αίτιο ή μελισσοκόμος κάτοχος μελισσοκομικού βιβλιαρίου και να λειτουργεί νόμιμα.

Δικαιούχοι νομικά πρόσωπα

Δικαιούχος του καθεστώτος δύναται να κριθεί κάθε νομικό πρόσωπο που την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων στήριξης πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:
 • έχει συσταθεί σύμφωνα με το ισχύον εμπορικό δίκαιο και εμφανίζεται με τη νομική μορφή Ομόρρυθμης Εταιρείας (ΟΕ), Ετερόρρυθμης Εταιρείας (ΕΕ), Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ), Ανώνυμης Εταιρείας (ΑΕ) και Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΙΚΕ),
 • είναι μικρομεσαία επιχείρηση,
 • λειτουργεί τουλάχιστον ένα έτος με οικονομικά αποτελέσματα,
 • έχει διάρκεια τουλάχιστον δέκα (10) έτη από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων στήριξης και σε κάθε περίπτωση τέτοια που να καλύπτει τις μακροχρόνιες υποχρεώσεις του καθεστώτος,
 • είναι εγγεγραμμένο στο ΜΑΑΕ,
 • έχει την ιδιότητα του ενεργού γεωργού και η κύρια δραστηριότητά του είναι η γεωργία,
 • έχει υποβάλλει Ενιαία Αίτηση Εκμετάλλευσης του έτους υποβολής του έτους εκδήλωσης του ζημιογόνου αιτίου
 • είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερο,
 • είναι ασφαλιστικά ενήμερο της υποχρεωτικής ασφάλισης του ΕΛ.Γ.Α. σύμφωνα με τον Ν. 3877/2010 όπως ισχύει κάθε φορά για το έτος εκδήλωσης του ζημιογόνου αιτίου, 2023,
 • δεν τελεί υπό πτώχευση, λύση, αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση,
 • είναι νόμιμος κάτοχος της γεωργικής εκμετάλλευσης που υπέστη το ζημιογόνο αίτιο,
 • η εκμετάλλευση λειτουργεί νόμιμα και
 • αποδέχεται την υποβολή της αιτούμενης πρότασης στήριξης στο καθεστώτος της παρούσας
Νομικά πρόσωπα που την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων στήριξης έχουν διάρκεια ισχύος μικρότερη των δέκα (10) ετών δύνανται να την παρατείνουν το αργότερο μέχρι την έκδοση της απόφασης ένταξης στο καθεστώς.
Δεν γίνεται δεκτή η αορίστου διάρκειας ισχύς της εταιρικής σχέσης. Θα πρέπει να προσαρμοστεί στη δεκαετία
Σημειώνεται ότι ως «νομικό πρόσωπο» νοείται το νομικό πρόσωπο της παρούσας παραγράφου και όχι νομικά πρόσωπα που ανήκουν σε Ομάδα Γεωργών ή που ελέγχονται από αυτές. Επίσης δεν δύνανται να κριθούν δικαιούχοι του καθεστώτος υπό σύσταση νομικά πρόσωπα.

Προαπαιτούμενα υποβολής αίτησης στήριξης
 
 • Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν ενταχθεί σε αναγγελία ζημιάς, με την υποβολή Αρχικής Αίτησης Χορήγησης Ενίσχυσης.
 • Η αναγγελία ζημιάς, και το οριστικό πόρισμα εκτίμησης του ΕΛ.Γ.Α. ή των Επιτροπών Κρατικής Αρωγής είναι απλώς προαπαιτούμενα για τη χορήγηση της στήριξης και δεν παρέχουν κανένα δικαίωμα στη στήριξη στον ενδιαφερόμενο εάν:
 • η αναγγελία ζημιάς δεν έχει υπαχθεί στην Απόφαση Αναγνώρισης, ββ) δεν έχει δημοσιοποιηθεί το καθεστώς μέσω της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, και δεν έχει υποβληθεί η αίτηση υπαγωγής στο καθεστώς.

Περίοδος υποβολής αιτήσεων στήριξης

Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης αρχίζει την 7/03/2024 και λήγει την 30/04/2024 και ώρα 15:00.

Δείτε εδώ τα ενεργά και τα αναμενόμενα επενδυτικά προγράμματα.

Για να μπορείτε απλά και γρήγορα να ενημερώνεστε, σχετικά με τις διαθέσιμες χρηματοδοτικές ενισχύσεις και να εντοπίσετε το κατάλληλο πρόγραμμα για την επιχείρηση σας εγγραφείτε στο Newsletter της Growplan.

Εάν σας ενδιαφέρει το συγκεκριμένο πρόγραμμα συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος της εταιρείας μας.

 
Αποθήκευση Προγράμματος
ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
topbar