Επιδοτήσεις

Η τροποποιημενη βαθμολογία των Σχεδίων Βελτίωσης (Μέτρο 4.1.1).
18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

Η τροποποιημενη βαθμολογία των Σχεδίων Βελτίωσης (Μέτρο 4.1.1).

1 comments 0 share
Προτεραιότητα στα επερχόμενα Σχέδια Βελτίωσης (Μέτρο 4.1.1: Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης) θα δοθεί σε επενδυτικά σχέδια που συνδέονται κυρίως με τον τομέα της αιγοπροβατοτροφίας, των οπωροκηπευτικών, της παραγωγής ζωοτροφών και φυτών ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή.

Για να μπορέσει να ενταχθεί κάποιος στα σχέδια θα πρέπει να έχει ελάχιστη βαθμολογία τα 45 μόρια σε σχέση με το μέγιστο που είναι τα 100 μόρια.

Αναλυτικότερα τα κριτήρια όπως και τι να προσέξετε παρακάτω:
 
Προσανατολισμός της εκμετάλλευσης Προσανατολισμός της παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης Ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας αιγοπροβατοτροφίας σε σχέση με την συνολική (>60%) 0 ή 6-12
Ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας παραγωγής οπωροκηπευτικών σε σχέση με την συνολική (>60%) 0 ή 6-12
Ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας παραγωγής ζωοτροφών σε σχέση με την συνολική (>60%) 0 ή 6-12
Ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας
καλλιέργειας φυτών ανθεκτικών στην κλιματική
αλλαγή σε σχέση με την συνολική (>60%)
0 ή 6-12
Προσανατολισμός της παραγωγικής δυναμικότητας της υφιστάμενης εκμετάλλευσης σε συστήματα ποιότητας Εκμεταλλεύσεις με πιστοποίηση βιολογικών ή/και συστημάτων ποιότητας (>50%) 0 ή 5
Εκμεταλλεύσεις με παραγωγή προϊόντων ΠΟΠ & ΠΓΕ (>50%)  0 ή 3,5
Οικονομικό μέγεθος Οικονομικό μέγεθος της εκμετάλλευσης σε όρους τυπικής απόδοσης Παραγωγική δυναμικότητα της εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως αρχική τυπική απόδοση) είναι ίση
με 8.000€ έως και 15.000 €
0 ή 3,5
Παραγωγική δυναμικότητα της εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως αρχική τυπική απόδοση) είναι ίση
με 25.001€ έως και 40.000 €
0 ή 2,5
Παραγωγική δυναμικότητα της εκμετάλλευσης
(εκφρασμένη ως αρχική τυπική απόδοση) είναι ίση
με 15.001 € έως και 25.000€
0 ή 5
Συσχέτιση του οικονομικού μεγέθους της υφιστάμενης εκμετάλλευσης σε όρους τυπικής απόδοσης με το ύψος των αιτούμενων επενδύσεων α) εκμεταλλεύσεις με παραγωγική δυναμικότητα έως
12.000 € που το ύψος των αιτούμενων επενδύσεων δεν ξεπερνά τα 48.000 € ή
β) εκμεταλλεύσεις με παραγωγική δυναμικότητα πάνω από 12.000 € που το σύνολο των αιτούμενων επενδύσεων δεν ξεπερνούν 4πλάσιο της παραγωγικής δυναμικότητας
0 ή 15
Δυναμική της εκμετάλλευσης Δυνατότητα υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου Ικανότητα κάλυψης του 20% του αιτούμενου
 προϋπολογισμού  κατά την στιγμή της αίτησης
0 ή 5,2
Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα χωρίς παρακρατούμενες οφειλές 0 ή 2,6
Ύπαρξη απαραίτητων αδειών για την υλοποίηση κατά την στιγμή της αίτησης 0 ή 1,3
Κερδοφορία τα 3 τελευταία έτη (προ αποσβέσεων και φόρων) 0 ή 2,6
Τα ακίνητα επί των οποίων χωροθετούνται οι επενδύσεις είναι ιδιόκτητα και απαλλαγμένα βαρών 0 ή 1,3
Δυναμική του δικαιούχου Ενταγμένος στο πρόγραμμα Νέων Αγροτών του 2014 0 ή 8
Δικαιούχος ή Επιλαχών στο πρόγραμμα Νέων Γεωργών του 2016
Επαγγελματική Εμπειρία στη Γεωργία:
-Φυσικά Πρόσωπα: Εμπειρία>5 ετών και ηλικία < 45 ετών
-Νομικά Πρόσωπα: Εμπειρία>5 ετών
Κατοχή πτυχίου Γεωτεχνικής Κατεύθυνσης Σ.Ε.Κ./Ι.Ε.Κ./ΕΠΑ.Σ./ΕΠΑ.Λ/Τ.Ε.Ε./ΓΕ.Λ. 0 ή 3,5
Κατοχή πτυχίου Γεωτεχνικής Κατεύθυνσης ΤΕΙ/ΑΕΙ/Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό 0 ή 5
Είδος επενδυτικής δαπάνης Αξιολόγηση κατηγορίας επενδυτικών δαπανών Επενδύσεις σε σταβλικές εγκαταστάσεις (>30% του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού) 0 ή 8
Επενδύσεις σε εγκατάσταση νέων φυτειών (>30% του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού) 0 ή 8
Επενδύσεις σε θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις φυτικής (>30% του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού) 0 ή 8
Αύξηση της παραγωγικότητας της χρησιμοποιούμενης ανθρώπινης εργασίας Αύξηση της παραγωγικότητας της ανθρώπινης εργασίας Αύξηση της τυπικής απόδοσης/ΜΑΕ > 20% 0 ή 5
Αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων Εισαγωγή επενδύσεων που αναβαθμίζουν ποιοτικά την παραγωγή Επενδύσεις σε συγκεκριμένο εξοπλισμό στη ζωική παραγωγή 0 ή 5
Επενδύσεις για εγκαταστάσεις/εξοπλισμό για την προετοιμασία/συσκευασία/πρώτη πώληση της παραγωγής (>20% της επένδυσης)
Καινοτομία Ενσωμάτωση καινοτομίας στην εκμετάλλευση Ποσοστό(%) των καινοτόμων επενδύσεων επί του συνόλου των επενδύσεων 0-5
Συμμετοχή σε κλάδους που αναδεικνύονται στο πλαίσιο των ιδιαιτεροτήτων και αναγκών της κάθε Περιφέρειας Συμμετοχή σε κλάδους που αναδεικνύονται στο πλαίσιο των ιδιαιτεροτήτων και αναγκών της κάθε Περιφέρειας Ορισμός από Περιφέρειες ανάλογα με τον κλάδο προτεραιότητας 0-14
 
Συνεπώς σύμφωνα με τα παραπάνω:
 
  • Μία προσεκτική δήλωση ΟΣΔΕ του 2017 μπορεί να αποφέρει:
    • Έως 12 μόρια απο τον προσανατολισμό (αιγοπροβατοτροφία, κηπευτικά, ζωοτροφές, μόνιμες καλλιέργειες)
    • Έως 5 μόρια απο την τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης
    • Έως 15 μόρια σε περίπτωση που το σύνολο των αιτούμενων επενδύσεων δεν ξεπερνούν 4πλάσιο της τυπικής απόδοσης.
  • Η ικανότητα κάλυψης του 20% του αιτούμενου προϋπολογισμού κατά την στιγμή της αίτησης 5,2 μόρια
  • Η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα χωρίς παρακρατούμενες οφειλές 2,6 μόρια

Εάν θεωρήσουμε ότι τα 5 μόρια από την αύξηση της τυπικής απόδοσης/ΜΑΕ > 20% ως δεδομένα, τότε οι αιγοπροβατοτρόφοι και οι παραγωγοί κηπευτικών, ζωοτροφών και μόνιμων καλλιεργειών, καθώς και νέοι αγρότες του 2014 και του 2016 όπως και οι αγρότες με εμπειρία>5 ετών και ηλικία < 45 ετών είναι εύκολο να πιάσουν την ελάχιστη βαθμολογία των 45 μορίων.
 

Περισσότερα για τα Σχέδια Βελτίωσης 2017 εδώ


Σχόλια

author

ΣΙΦΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018, 17:30:55
Σχόλιο*καλησπέρα σας είμαι αγρότης και ενδιαφέρομαι να αγοράσω ένα τρακτέρ τον 20000 ευρώ ποια είναι η αμοιβή σας για σύνταξη φακέλου και ποια δικαιολογητικά θα χρειαστεί επίσης μάθεις ότι θα πάρει παράταση η ημερομηνία αληθεύει;;;

Αφήστε το σχόλιό σας
Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει για εσάς την καλύτερη εμπειρία. Μάθετε περισσότερα
Κατάλαβα!