image
image
ΕΛ
EN
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΛΑΔΟΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
image
Αναγνώριση & Συμβουλευτική Συλλογικών Σχημάτων
Αναγνώριση και Διαχείριση Συνεταιρισμών, Ομάδων & Οργανώσεων Παραγωγών....
image
Υποβολή Επενδυτικών Προγραμμάτων
Προετοιμασία και υποβολή προτάσεων σε προγράμματα χρηματοδοτικών ενισχύσεων...
ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
BLOG
ΚΑΡΙΕΡΑ
main_title_icon
Θέλεις να ενημερώνεσαι άμεσα;
espa
espa
Η ανάγκη για σωστό management

BLOG

Η ανάγκη για σωστό management

26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

BLOG

Η ανάγκη για σωστό management

26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

Αποθήκευση Άρθρου
1 comments 0 share
Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης: 5'
Όλοι έχουμε ακουστά την έννοια του management, άλλοι περισσότερο και άλλοι λιγότερο. Αν το σκεφτεί κανείς όλοι εφαρμόζουμε τις λειτουργίες του management στην καθημερινότητά μας. Το θέμα μας σήμερα είναι να αναλύσουμε τις λειτουργίες του management, ώστε να οργανώνουμε καλύτερα την επιχείρησή μας, να μειώνουμε τα κόστη μας, να προλαβαίνουμε τυχόν λάθη και τις συνέπειες τους, να οργανώνουμε το προσωπικό μας και να θέτουμε στόχους ώστε να προγραμματίζουμε τα επόμενα βήματα της επιχείρησης μας. Οποιαδήποτε επιχείρηση με οποιαδήποτε δραστηριότητα και μορφή (ατομική, Ε.Ε., Ο.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Ι.Κ.Ε) μπορεί να εφαρμόζει αποτελεσματικό management.

Το management ως έννοια υπάρχει ήδη από την αρχαιότητα, ωστόσο η ανάλυση και η συστηματική εφαρμογή του ξεκίνησε από τις αρχές του αιώνα μας. Οι βασικές λειτουργίες του management είναι ο προγραμματισμός, η οργάνωση, η διεύθυνση και ο έλεγχος.

Προγραμματισμός

«Είναι η διαδικασία ή το σύστημα των ενεργειών με τις οποίες καθορίζονται οι στόχοι της επιχείρησης, προβλέπεται η μελλοντική εξέλιξη των μεταβλητών του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος της και προσδιορίζονται οι τρόποι, οι ενέργειες και τα μέσα με τα οποία θα επιτευχθούν οι στόχοι στο συγκεκριμένο περιβάλλον.» Αναφέρεται, δηλαδή, στο "τι θα γίνει","γιατί", "με ποια μέσα", "πότε" και "ποιος" θα το κάνει. Είναι "η σκέψη πριν τη δράση", η σχεδίαση για το "τι", "ποιος" και "γιατί" θα πραγματοποιηθεί μια ενέργεια, ποια μέσα θα χρησιμοποιηθούν και τελικά ποιες θα είναι οι οικονομικές επιπτώσεις στην επιχείρηση. Ο προγραμματισμός, επομένως, περιλαμβάνει:
 1.  τον καθορισμό στόχων,
 2. τη διαμόρφωση των στρατηγικών και πολιτικών,
 3. τα λειτουργικά προγράμματα δράσης.
 
Επομένως, αυτό που προέχει είναι να καθοριστούν οι στόχοι της επιχείρησης. Οι στόχοι που πρέπει αρχικά να οριστούν είναι οι βραχυπρόθεσμοι, δηλαδή αυτοί που αφορούν το άμεσο μέλλον (1-5 χρόνια). Έπειτα, πρέπει να οριστούν και οι μακροπρόθεσμοι, οι οποίοι είναι και οι πιο σημαντικοί, διότι ορίζουν την πορεία την επιχείρησης και την αποστολή της. Κάθε επιχείρηση ανάλογα με τις ανάγκες της θέτει τους δικούς της στόχους. Παρακάτω παρουσιάζονται ορισμένοι στόχοι, από τους οποίους κάποιοι μπορεί να είναι βραχυπρόθεσμοι και κάποιοι μακροπρόθεσμοι. Τέτοιοι στόχοι μπορεί να είναι:
 
 • Η αύξηση του μεριδίου αγοράς κατά ένα συγκεκριμένο ποσοστό,
 • Το χαμηλότερο κόστος σε σχέση με τους ανταγωνιστές,
 • Η ευρύτερη γκάμα προϊόντων,
 • Η καλύτερη ποιότητα προϊόντων,
 • Το καλό όνομα στην αγορά,
 • Η ηγετική θέση στην καινοτομία,
 • Η δεξιότητα ανάπτυξης νέων προϊόντων,
 • Η ισχυρή παρουσία σε διεθνείς αγορές,
 • Ποσοστά κέρδους,
 • Η ανάπτυξη εσόδων,
 • Η ανάπτυξη κερδών,
 • Η απόδοση επενδύσεων,
 • Τα μετρητά.
 
Όλοι οι παραπάνω στόχοι θα πρέπει να είναι μετρήσιμοι, υλοποιήσιμοι και όχι γενικοί και ανέφικτοι. Παράδειγμα, ένας βραχυπρόθεσμος στόχος είναι μέσα στην επόμενη τριετία να αυξηθεί το ποσοστό κέρδους της επιχείρησης κατά 2% ή να εισαχθεί ένα νέο προϊόν στην αγορά. Ένας μακροπρόθεσμος στόχος είναι η απόκτηση ηγετικής θέσης στην αγορά σε 10 χρόνια ή η ύπαρξη κεφαλαίου (ακριβώς το ποσό) για μελλοντικές επενδύσεις σε 7 χρόνια.
Προγραμματίστε τις επόμενες κινήσεις σας!
 
Οργάνωση 
 
«Η οργάνωση είναι η διαδικασία με την οποία το σύνολο των εργασιών που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης ταξινομείται σε επιμέρους καθήκοντα, κατανέμεται στα κατάλληλα στελέχη-υπαλλήλους, στα οποία αναθέτονται παράλληλα οι σχετικές ευθύνες και διαθέτονται οι κατάλληλοι πόροι.»
 
Επομένως, θα πρέπει να δοθούν συγκεκριμένες αρμοδιότητες στους υπαλλήλους και σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Κάθε πέρας του χρονοδιαγράμματος σημαίνει κόστος για την επιχείρηση (π.χ. Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται από συγκεκριμένους υπαλλήλους σε συγκεκριμένο χρόνο από τη στιγμή που θα ξεκινήσει και σε συγκεκριμένη περίοδο βάσει συγκεκριμένων σταθερών).
 
 
Διεύθυνση
 
«Η διεύθυνση αφορά τη σωστή διοίκηση του ανθρώπινου παράγοντα. Είναι, δηλαδή, η καθοδήγηση, η ενθάρρυνση και η ενεργοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησης για την καλύτερη δυνατή επίτευξη των στόχων τόσο μακροχρόνια όσο και βραχυχρόνια. Η λειτουργία της διεύθυνσης ξεπερνά τα όρια της απλής έκδοσης οδηγιών και εντολών από τα ανώτερα προς τα κατώτερα στελέχη της επιχείρησης.»
 
Το σημαντικό στην διεύθυνση είναι να υπάρχει αποτελεσματική επικοινωνία με τους υπαλλήλους και η κατάλληλη παρότρυνση, ώστε να είναι πιο αποδοτικοί. Παράδειγμα, αν καταφέρουν και πετύχουν κάποιους στόχους ή αν διεκπεραιώσουν ορισμένες εργασίες στο χρονικό διάστημα που πρέπει θα δοθούν bonus, άδεια κτλ
 
Ο Έλεγχος
 
«Έλεγχος είναι η συστηματική παρακολούθηση των ενεργειών των διάφορων μελών της επιχείρησης, για την εξακρίβωση και τη διόρθωση τυχόν αποκλίσεων από τους στόχους που έχουν τεθεί. Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους μπορεί να γίνει ο έλεγχος και ο σχεδιασμός του κατάλληλου συστήματος ελέγχου. Η λειτουργία του ελέγχου δεν είναι ανεξάρτητη από τη λειτουργία του προγραμματισμού. Οι δύο λειτουργίες είναι ή θα πρέπει να είναι οργανικά δεμένες. Η ανάπτυξη των κριτηρίων ελέγχου δεν μπορεί να είναι αποκομμένη από τους στόχους που έχουν τεθεί κατά τη διαδικασία.»
 
Ο έλεγχος είναι απαραίτητος και πρέπει να πραγματοποιείται συχνά. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγονται λάθη και μπορούν να διορθωθούν πιο εύκολα εάν προκύψουν. Θέτοντας κάποιους στόχους παρατηρείτε κατά την διάρκεια υλοποίησης τους αν υπάρχουν αποκλίσεις και συντονίζετε και πάλι την ομάδα σας όπως πρέπει.
 
Το management είναι αναγκαίο για τον καθένα, ενημερωθείτε και δράστε!
Share:

Αποθήκευση Άρθρου
Επικοινωνείστε μαζί μας

Σχετικά posts

Πώς να αποφασίσετε αν είναι ώρα να αντικαταστήσετε τον αγροτικό σας εξοπλισμό;
0 comments 0 share 03 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023
Πώς να αποφασίσετε αν είναι ώρα να αντικαταστήσετε τον αγροτικό σας εξοπλισμό;
Δίπλα στη γεωργική γη που κατέχετε, τα μηχανήματα σας είναι πιθανότατα η δεύτερη μεγαλύτερη επένδυση που κάνετε στην αγροτική σας επιχείρηση. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να λαμβάνετε καλά ενημερωμένες αποφάσεις σχετικά με τη συντήρηση και τη διαχείρισή τους. Για να [...]
περισσότερα >
Μικρή το δέμας, αλλά κυρίαρχη στις αγροτικές εξαγωγές η Ολλανδία
0 comments 0 share 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Μικρή το δέμας, αλλά κυρίαρχη στις αγροτικές εξαγωγές η Ολλανδία
Στην υπηρεσία της βιωσιμότητας, η τεχνολογία αποτέλεσε κλειδί για την εκτόξευση των αποδόσεων H Ολλανδία, παρότι είναι μία από τις μικρότερες χώρες της Ευρώπης, έχει αναχθεί σε αδιαμφισβήτητη αγροτική υπερδύναμη. Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, αποτελεί τον δεύτερο [...]
περισσότερα >
Κριτήρια επιλογής γεωργικού ελκυστήρα μιας γεωργικής εκμετάλλευσης
0 comments 0 share 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018
Κριτήρια επιλογής γεωργικού ελκυστήρα μιας γεωργικής εκμετάλλευσης
* Άρθρο του καθηγητή Π.Θ.- Τμ. Γεωπονίας, Φυτ. Παραγωγής κ. Γέμτου Θεοφάνη Η διατήρηση και η χρήση των γεωργικών μηχανημάτων μιας γεωργικής εκμετάλλευσης είναι το δεύτερο μεγαλύτερο μέγεθος μετά την αξία των χωραφιών στο κόστος παραγωγής. Γι’ αυτό η σωστή επιλογή, η [...]
περισσότερα >
topbar