Αποθήκευση Προγράμματος

2η Πρόσκληση Νέων Γεωργών

Το παρόν υπομέτρο πιο γνωστό ως «Νέοι Αγρότες» αφορά την παροχή κατ΄ αποκοπή ποσού ενίσχυσης για την είσοδο νέων έως και 41 ετών στη γεωργική απασχόληση και την πρώτη τους εγκατάσταση σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Η 2η πρόσκληση αφορά τις Περιφέρειες στις οποίες μετά την 1η Πρόσκληση προέκυψε υπόλοιπο δημόσιας δαπάνης δηλαδή στις Περιφέρειες Αττικής, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδος.
 
Υποψήφιοι δικαιούχοι είναι νέοι αγρότες, ως φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα όπου τον έλεγχο ασκούν νέοι αγρότες, οι οποίοι έχουν επαρκή επαγγελματικά προσόντα ή που δεσμεύονται να τα αποκτήσουν εντός 36 μηνών.

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι δεν είναι απαραίτητο να έχουν αναπτύξει αγροτικό εισόδημα κατά την υποβολή της αίτησης αλλά θα πρέπει να έχουν εγκατασταθεί ως αρχηγοί σε εκμεταλλεύσεις με επαρκή αρχική παραγωγική δυναμικότητα (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) ίση με 8.000 € έως και 100.000 €. Ειδικότερα πρόσβαση στο υπομέτρο έχουν αγροτικές εκμεταλλεύσεις (είτε γεωργικές είτε κτηνοτροφικές) με τυπική απόδοση «εισόδου» στην αρχική κατάσταση τουλάχιστον ίση με 8.000€ (το όριο αυτό πρέπει να πληρούται ατομικά ανά νέο γεωργό και στην περίπτωση της από κοινού εγκατάστασης βλ. νομικά πρόσωπα) και ανώτερο όριο τυπικής απόδοσης (για το σύνολο της εκμετάλλευσης) 100.000€.

Το ποσό της ενίσχυσης θα χορηγείται σε δόσεις με την τελευταία δόση να καταβάλλεται με την ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου, καθιστώντας τους στόχους δεσμευτικούς.

Δικαιούχοι
 
Δικαιούχοι είναι αυτοί που πληρούν τα εξής (κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης):


Α) Φυσικά πρόσωπα που πληρούν τον ορισμό του νέου αγρότη δηλαδή :
 • Είναι ηλικίας από 18 έως και 41 ετών με επαρκή επαγγελματικά προσόντα (όπως ορίζονται παρακάτω).
 • Εγκαθίστανται για πρώτη φορά ως αρχηγοί σε γεωργική εκμετάλλευση.
 
Β) Νομικά πρόσωπα (περίπτωση από κοινού εγκατάστασης νέων αγροτών μαζί με άλλους αγρότες ή και νέους αγρότες) όπου:
 • Τουλάχιστον ένα από τα φυσικά πρόσωπα που μετέχει στο κεφάλαιο και τη διαχείριση είναι νέος γεωργός σύμφωνα με τις άνωθεν προϋποθέσεις.
 • Η ανάληψη της αρχηγίας / ελέγχου του νομικού προσώπου από νέο αγρότη (μεμονωμένα ή από κοινού με νέους αγρότες) γίνεται για πρώτη φορά.
 
Ως πρώτη εγκατάσταση θεωρείται η για πρώτη φορά επαγγελματική ενασχόληση με τη γεωργία. Η πρώτη εγκατάσταση ως διαδικασία ξεκινά με την για πρώτη φορά εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του υποψηφίου δικαιούχου ως «νεοεισερχόμενου» επαγγελματία αγρότη (φυσικά πρόσωπα) ή του διαχειριστή ως νόμιμου εκπροσώπου (νομικά πρόσωπα). Η αναφερόμενη εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 12 μήνες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
 
Όροι επιλεξιμότητας
 
 • Πρέπει να γίνει υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου για την ανάπτυξη της γεωργικής εκμετάλλευσης με ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης τα 3 έτη και μέγιστη τα 4έτη.
 • Οι υποψήφιοι δικαιούχοι θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια του «νέου αγρότη» για τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ειδικά, να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (βλ. οι νέοι αγρότες – αρχηγοί ως «νεοεισερχόμενοι» για τα φυσικά πρόσωπα και ως “εκπρόσωποι” για τα νομικά πρόσωπα) καθώς και να διαθέτουν τα κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα ή να δεσμεύονται ότι θα τα αποκτήσουν εντός περιόδου 36 μηνών.
 • Η ιδιότητα του «ενεργού» αγρότη πρέπει να εκπληρώνεται για τον δικαιούχο το αργότερο εντός 18 μηνών από την ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης.
 • Οι αρχηγοί (φυσικά πρόσωπα ή διαχειριστές νομικών προσώπων) δεν πρέπει να έχουν ασκήσει προηγουμένως γεωργική επαγγελματική δραστηριότητα ή έλεγχο επί νομικών προσώπων με γεωργική δραστηριότητα.
 • Η γεωργική εκμετάλλευση στην αρχική κατάσταση πρέπει να έχει τυπική απόδοση «εισόδου» τουλάχιστον ίση με 8.000€ (το όριο αυτό πρέπει να πληρούται ατομικά ανά νέο γεωργό και στην περίπτωση της από κοινού εγκατάστασης βλ. νομικά πρόσωπα) με ανώτερο όριο για το σύνολο της εκμετάλλευσης 100.000 €. Για το σύνολο της εν λόγω γεωργικής εκμετάλλευσης πρέπει να έχει υποβληθεί αίτηση ενίσχυσης ΟΣΔΕ κατά το έτος υποβολής της αίτησης ενίσχυσης από τον υποψήφιο δικαιούχο.
 • Τα νομικά πρόσωπα πρέπει να έχουν ως κύρια δραστηριότητα τη γεωργική παραγωγή (ΟΜΑΔΑ ΚΑΔ 01).
 • Οι αρχηγοί (δικαιούχοι φυσικά πρόσωπα ή διαχειριστές νομικών προσώπων) πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι στις περιοχές εφαρμογής του υπομέτρου και η γεωργική εκμετάλλευση να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας (δυνατότητα καθημερινής πρόσβασης).
 • Δεν είναι επιλέξιμοι: δημόσιοι φορείς, δικαιούχοι των υπομέτρων 6.2 και 6.3 του ΠΑΑ 2014 – 2020 (εκκίνηση για μη γεωργικές δραστηριότητες, μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις), παλαιότεροι δικαιούχοι μέτρων «νέων γεωργών» του ΠΑΑ 2007-2013 ή 2000-2006, ομάδες ή οργανώσεις παραγωγών ή άλλο κοινό εταιρικό σχήμα (και νόμιμος εκπρόσωπος ή κύριος εταίρος αυτών) που χρηματοδοτούνται από άλλα μέτρα του ΠΑΑ 2014 – 2020 για κοινό επιχειρηματικό σχέδιο.
 
 
Ποσό επιδότησης
 
Το ποσό επιδότησης θα κυμαίνεται από 17.000 € έως και 22.000 € ανά δικαιούχο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο).
Ειδικότερα παρουσιάζεται στον κάτωθι πίνακα:
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΡΕΙΝΕΣ ή ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΕΣ ή ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ
ΦΥΤΙΚΗ – ΜΙΚΤΗ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
17.000 € 19.500 €
ΖΩΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 19.500 € 22.000 €
 
Το ποσό ενίσχυσης καταβάλλεται τουλάχιστον σε 2 δόσεις, οι οποίες βαίνουν φθίνουσες, με την 1η δόση (έως 70% του συνολικού ποσού ενίσχυσης) να καταβάλλεται με την απόφαση ένταξης και την τελευταία δόση να καταβάλλεται εντός 5 ετών από την ένταξη μετά την ορθή εφαρμογή του επιχειρηματικού σχεδίου και την επίτευξη των συναφών δεσμευτικών στόχων.

Το πρόγραμμα των νέων αγροτών μπορεί να συνδυαστεί ολικά ή μερικά με επιδότηση επιτοκίου δανείου για αγορά γης, υπό την προϋπόθεση ότι οι τράπεζες θα προσφέρουν ανάλογο τραπεζικό προϊόν σχετικά με την παροχή, όπως επίσης και με σχέδιο βελτίωσης όπου ο έκαστος νέος αγρότης θα μπορεί να επιδοτηθεί μέσω αυτού για αγορά εξοπλισμού ή κατασκευή εγκαταστάσεων κ.τ.λ. και έως 500.000€.

Η GROWPLAN - Ορνιθάς Θ. & ΣΙΑ Ο.Ε. έχει μακρόχρονη εμπειρία στην εκπόνηση μελετών πρώτης εγκατάστασης νέων αγροτών (στην τελευταία προκήρυξη εν έτει 2014 καταθέσαμε 178 μελέτες υπαγωγής με ποσοστό επιτυχίας 98.9%) δίνοντας σημασία στην εκπόνηση βιώσιμων μελετών με σκοπό την μακρόχρονη συνεργασία με τους πελάτες της.

Εάν σας ενδιαφέρει το συγκεκριμένο πρόγραμμα συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος της εταιρείας μας


Αποθήκευση Προγράμματος


Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει για εσάς την καλύτερη εμπειρία. Μάθετε περισσότερα
Κατάλαβα!