Αποθήκευση Προγράμματος

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος: Συνεργείες και Δικτυώσεις

Στόχος

Ένα από τα νέα χρηµατοδοτικά εργαλεία που έχουν πλέον στη διάθεσή τους, είναι το καθεστώς «Συνέργειες και ∆ικτυώσεις» του Αναπτυξιακού Νόµου που δέχεται αιτήσεις µέχρι 31 Ιανουαρίου 2019, το οποίο µπορεί να βοηθήσει στο συντονισµό της προσπάθειας αγροτικών και τουριστικών επιχειρήσεων να αναπτύξουν κοινό εµπορικό δίκτυο, αλλά και στην ενίσχυση της εξαγωγικής δραστηριότητας επιχειρήσεων που δεν συγκεντρώνουν κρίσιµη µάζα παραγωγής από µόνες τους για να ικανοποιήσουν απαιτητικές αγορές. Κοινή συνισταµένη όλων είναι πως τα σχήµατα αυτά θα έχουν έναν φορέα διαχείρισης, ο οποίος µπορεί να είναι αγροτικός συνεταιρισµός, οµάδα παραγωγών ή εµπορική εταιρεία.

Επιλεξιμότητα επιχειρήσεων

Στο καθεστώς «Συνέργειες και Δικτυώσεις» ε​ίναι δυνατή η συμμετοχή επιχειρήσεων, αλλά και οργανισμών έρευνας και διάδοσης γνώσεων, μη κερδοσκοπικών οργανισμών και άλλων συναφών οικονομικών παραγόντων.
Τα σχήματα συνέργειας – δικτύωσης λειτουργούν υπό μορφή εταιρίας ή Κοινοπραξίας και απαρτίζονται:
  • από έξι τουλάχιστον επιχειρήσεις στην Αττική ή τη Θεσσαλονίκη
  • τέσσερις τουλάχιστον επιχειρήσεις για επενδυτικά σχέδια που πρόκειται να υλοποιηθούν στους λοιπούς νομούς της Επικράτειας.
Φορέας της επένδυσης, όπως και δικαιούχος της ενίσχυσης, είναι το cluster και όχι τα μέλη του.

Μέγεθος / ηλικία επιχειρήσεων

Δεν υφίσταται περιορισμός ως προς την ηλικία των επιχειρήσεων
 
Νομική μορφή

Καμία διαφοροποίηση από αυτά που ισχύουν για το σύνολο του νόμου. Οι επιχειρήσεις που συγκροτούν το cluster είναι δυνατόν να ανήκουν στον ίδιο κλάδο ή σε διαφορετικούς κλάδους που ενσωματώνουν υποστηρικτικές και συμπληρωματικές στην παραγωγική αλυσίδα τους υπηρεσίες, ή σε διαφορετικούς κλάδους αλλά στην ίδια παραγωγική αλυσίδα.
 
Ενισχυόμενες δαπάνες

Βασική προϋπόθεση ενίσχυσης για να ορίζεται ως επιλέξιμες οι δαπάνες είναι να αφορούν κοινές​ δ​ράσεις των συμμετεχόντων στο επενδυτικό σχήμα. Επιλέξιµες δαπάνες είναι ο µηχανολογικός εξοπλισµός, τα µισθώµατα χρηµατοδοτικής µίσθωσης, η κατασκευή, η επέκταση ή ο εκσυγχρονισµός κτηριακών εγκαταστάσεων, συµβουλευτικές υπηρεσίες, οι δαπάνες για συνεργατικούς σχηµατισµούς καινοτοµίας κ.α

Είδη ενίσχυσης

H ενίσχυση µπορεί να δοθεί µε τη µορφή
  • φοροαπαλλαγής. Η φοροαπαλλαγή υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας των ενισχυόµενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου ή και της αξίας του καινούριου µηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού που αποκτάται µε χρηµατοδοτική µίσθωση και συνιστά ισόποσο αποθεµατικό και αξιοποιείται σε ετήσια βάση έως 20% της συνολικής ενίσχυσης για διάστηµα έως και 15 φορολογικά έτη.
  • επιδότησης επί των δαπανών. Η επιδότηση είναι ανάλογη µε την Περιφέρεια που δραστηριοποιείται το σχήµα.
  • κάλυψης µισθολογικού κόστους. Το µισθολογικό κόστος νέων θέσεων εργασίας αφορά τις νέες θέσεις εργασίας που δηµιουργούνται ως αποτέλεσµα της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.
Παράλληλα επιδοτείται η χρηµατοδοτική µίσθωση. Επίσης δύναται ο συνδυασµός των παραπάνω καθεστώτων ενίσχυσης.

Ύψος ενίσχυσης

Οι επενδυτικές δαπάνες ενισχύονται α) για τις δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων έως του ποσοστού που καθορίζεται για κάθε περιοχή και μέγεθος επιχείρησης από τον χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων και β) για τις δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων  έως του ύψους που καθορίζεται για κάθε δαπάνη. Το μέγιστο ύψος ενίσχυσης για κάθε έργο είναι τα 5.000.000€. Το υπόλοιπο (μέχρι του ύψους της επένδυσης) μπορεί να καλυφθεί είτε από ίδια κεφάλαια, είτε από εξωτερική χρηματοδότηση ή από συνδυασμό των δύο.

Προθεσμία Υποβολής αιτήσεων

Το καθεστώς «Συνέργειες και ∆ικτυώσεις» του Αναπτυξιακού Νόµου που δέχεται αιτήσεις µέχρι 31 Ιανουαρίου 2019 

Επισυναπτόμενα αρχεία:

Συνοπτικός οδηγός
Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων


Δείτε εδώ τα ενεργά και τα αναμενόμενα επενδυτικά προγράμματα.

Για να μπορείτε απλά και γρήγορα να ενημερώνεστε, σχετικά με τις διαθέσιμες χρηματοδοτικές ενισχύσεις και να εντοπίσετε το κατάλληλο πρόγραμμα για την επιχείρηση σας εγγραφείτε στο Newsletter της Growplan.

Εάν σας ενδιαφέρει το συγκεκριμένο πρόγραμμα συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος της εταιρείας μας.

 


Αποθήκευση Προγράμματος


Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει για εσάς την καλύτερη εμπειρία. Μάθετε περισσότερα
Κατάλαβα!